O Towarzystwie

Początki
Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej (PTDL) zostało założone w 1964 roku z przekształcenia Sekcji Analityki Lekarskiej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego zawiązanej w 1962 roku.
Prezesi

Funkcję prezesa pełniły kolejno następujące osoby:

 • prof. dr hab. Jerzy Krawczyński (1964-1976)
 • prof. dr hab. Stefan Angielski (1976-1979)
 • prof. dr hab. Jerzy Janecki (1979-1983)
 • prof. dr hab. Jan Sznajd (1983-1991)
 • prof. dr hab. Jan Prokopowicz (1991-1992)
 • prof. dr hab. Dagna Bobilewicz (1992-1998)
 • prof. dr hab. Marek Paradowski (1998-2007)
 • prof. dr hab. Dariusz Sitkiewicz (2007-2010)
 • dr hab. Bogdan Solnica (od 2010)
Cele
Celem działania Towarzystwa jest rozpowszechnianie zdobyczy naukowych w zakresie medycyny laboratoryjnej, podnoszenie fachowych i naukowych kwalifikacji swoich członków, współdziałanie w szkoleniu fachowych pracowników diagnostyki laboratoryjnej oraz udział w organizacji diagnostyki laboratoryjnej w systemie służby zdrowia w Polsce.
Działalność
Towarzystwo organizuje zjazdy i konferencje naukowe, kursy i wykłady, warsztaty i prezentacje sprzętu laboratoryjnego, przeprowadza konkursy i przyznaje nagrody za osiągnięcia naukowe oraz prowadzi działalność wydawniczą, obejmującą m.in. redagowanie i wydawanie czasopism Diagnostyka Laboratoryjna oraz Badanie i Diagnoza.
Członkowie
Członkami Towarzystwa sa osoby posiadające wykształcenie dające podstawy do pracy zawodowej lub działalności naukowej w dziedzinie medycyny laboratoryjnej. Technicy analityki medycznej będący członkami PTDL mogą tworzyć koła techników. Oprócz członków zwyczajnych Towarzystwo zrzesza członków wspierających i nadaje godność członka honorowego. Towarzystwo liczy około 5000 członków w 18 oddziałach.
PTDL na świecie
PTDL należy do europejskich i światowych federacji towarzystw chemii klinicznej i medycyny laboratoryjnej, jak:
 • EFLM (European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine)
 • IFCC (International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine)
oraz współpracuje z innymi stowarzyszeniami za granicą, mającymi podobne cele.
Copyright © 2004-2023 PTDL