Aktualności » Bydgoszcz » Walne Zgromadzenie Członków Oddziału

Sławomira Balcerak 22/04/2017 19:33

 

 

Zarząd Oddziału PTDL w Bydgoszczy zawiadamia

o Walnym Zgromadzeniu Członków Oddziału,

które odbędzie się w dniu

18 maja 2017 r

w Sali Wykładowej B Collegium Medicum,

ul.Jagiellońska 13-15 ("Harmonijka"):

godz.12.00 (I termin) - przy obecności co najmniej połowy członków upoważnionych do głosowania, a w przypadku braku quorum

godz.12.15 (II termin) - bez względu na ilość obecnych członków.

Prawo czynnego udziału w wyborach mają jedynie członkowie PTDL z opłaconymi składkami.

W celu pobrania mandatu wyborczego prosimy o zabranie ze sobą dokumentu tożsamości.

 

I. Część wyborcza zebrania:

 

Porządek Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Oddziału Bydgoskiego PTDL:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału Bydgoskiego PTDL.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania - głosowanie jawne.

3. Wybór Protokolanta Walnego Zebrania - głosowanie jawne.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej - głosowanie jawne.

5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków - głosowanie jawne.

6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Oddziału za kadencję 2013-2017 - Przewodnicząca Oddziału.

7. Przedstawienie sprawozdania finansowego za kadencję 2013-2017 - Skarbnik Oddziału.

8. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za kadencję 2013-2017

9. Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej - głosowanie jawne.

10. Wybór Przewodniczącego Zarządu Oddziału Bydgoskiego PTDL na kadencję 2017-2021 w głosowaniu tajnym.

11. Ogłoszenie przez Komisję Skrutacyjną wyników wyboru Przewodniczącego Zarządu Oddziału.

12. Wybór na kadencję 2017 – 2021 w głosowaniu tajnym:

- Członków Zarządu Oddziału - 9 osób (7członków i 2 zastępców)
- Komisji Rewizyjnej - 5 osób (3 członków i 2 zastępców)

13. Wybór Delegatów na Walne Zgromadzenie XIX Krajowego Zjazdu PTDL w Krakowie w dniach 3-6.09.2017

 - 12 delegatów (1 delegat na  20 członków Oddziału)

14. Przedstawienie wyników głosowania przez Komisję Skrutacyjną.

15. Wolne wnioski i dyskusja.

16. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.

 

II. Część naukowo-szkoleniowa zebrania:

 

Wykład: "Diagnostyka laboratoryjna wypalenia zawodowego"

dr n.med.Iga Hołyńska-Iwan, Katedra i Zakład Patobiochemii i Chemii Klinicznej, Collegium Medicum w Bydgoszczy

 

Serdecznie zapraszamy członków naszego Oddziału do czynnego uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczo- Wyborczym

Copyright © 2004-2022 PTDL