Aktualności » Katowice » Komunikat ws COVID-19 dla MLD od Konsultanta Wojewódzkiego ds. DL.

Jolanta Mrochem-Kwarciak 13/03/2020 00:00

ZALECENIA KONSULTANTA WOJEWÓDZKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W DZIEDZINIE DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ W ZWIĄZKU Z COVID-19

W związku z obowiązkiem przygotowania przez wszystkie podmioty lecznicze wykonujące działalność leczniczą zasad postępowania w zakresie epidemiologicznym w sytuacji zagrożenia koronawirusem SARS-CoV-2 w poszczególnych podmiotach leczniczych świadczących usługi w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej, zwracam uwagę, że medyczne laboratoria diagnostyczne są miejscem krzyżowania się dróg epidemicznych na terenie szpitali, bądź miejscem gdzie dociera bardzo duża ilość materiału biologicznego ze szpitali oraz  podstawowej i ambulatoryjnej opieki zdrowotnej, duże laboratoria sieciowe jako podwykonawca świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, jak również od pacjenta komercyjnego.

Widząc konieczność minimalizacji rozprzestrzeniania się czynników biologicznych, w tym koronawirusa SARS-CoV-2, zobowiązuję wszystkich kierowników i pracowników medycznych laboratoriów diagnostycznych do opracowania dodatkowych procedur bezpieczeństwa i do stosowania następujących zasad.

 1. Należy maksymalne ograniczyć przemieszczania się pracowników medycznych laboratoriów diagnostycznych po oddziałach szpitalnych w celu pobierania materiału do badan laboratoryjnych. Personel medyczny oddziałów szpitalnych pobiera materiał i przekazuje do wskazanego przez medyczne laboratorium diagnostycznie miejsce odbioru materiału do badań (dotyczy np. badań          z zakresu RKZ, czy poziomu glikemii).
 2. Należy ograniczyć wstęp na teren medycznego laboratorium diagnostycznego dla pracowników innych zawodów medycznych. W tym celu proponuję zorganizowanie dodatkowego/odrębnego punktu przyjęcia materiału, tak by ograniczyć do minimum krzyżowanie się dróg epidemicznych.
 3. W przypadku pacjentów z dodatnim wywiadem epidemiologicznym, materiał do badań laboratoryjnych powinien być dostarczany w opakowaniu oznakowanym BIOHAZARD, a zlecenie na badania laboratoryjne opatrzone komentarzem „DODATNI WYWIAD W KIERUNKU SARS-CoV-2”.
 4. Należy opracować i stosować dodatkowe procedury bezpieczeństwa przy wszystkich procedurach laboratoryjnych, w których możliwe jest powstanie aerozoli lub kropli. W związku z zaleceniami konsultanta krajowego w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej prof. Macieja Szmitkowskiego, konsultanta krajowego w dziedzinie mikrobiologii lekarskiej prof. Katarzyny Dzierżanowskiej – Fangrat oraz wytycznymi CDC „Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Lab Biosafety Guidelines” z 10 lutego 2020r., zwracam uwagę na konieczność zachowania bezpieczeństwa epidemiologicznego przy wszystkich procedurach laboratoryjnych w których możliwe jest powstanie aerozoli lub kropli, w tym takich jak wirowanie. Otwieranie probówek z materiałem biologicznym powinno być przeprowadzane w obrębie komory laminarnej II klasy bezpieczeństwa. W przypadku braku                        w laboratorium komory laminarnej zalecam przeniesienie wirówek laboratoryjnych do odizolowanego pomieszczenia, odciętego od przewodów wentylacyjnych oraz usytuowanego w bezpiecznej odległości od taktów poruszania się pracowników. Po zakończeniu wirownia materiału biologicznego, należy odczekać minimum 20 min. aż aerozol opadnie i dopiero wtedy otwierać klapę wirówki. Bezwzględną zasadą jest wirowanie materiału biologicznego wyłącznie w probówkach systemu zamkniętego (dotyczy wszystkich materiałów biologicznych).
 5. W przypadku konieczności otwarcia systemu zamkniętego w celu wykonania badania, czynność wykonujemy bezpośrednio przy analizatorze stosując wszystkie środki jednorazowej ochrony osobistej, ze szczególną ochroną górnych dróg oddechowych, twarzy, minimalizując narażenie pracownika na tworzący się aerozol.
 6. W celu minimalizacji tworzenia i rozprzestrzeniania się aerozolu proponuję po uwzględnieniu specyfiki szpitala rozważenie, w uzgodnieniu z kadrą zarządzającą, wykonywanie badań w serii, co pozwoli na ograniczenie rozprzestrzeniania się epidemicznego czynnika biologicznego oraz spowoduje racjonalne wykorzystanie środków ochrony osobistej.
 7. Należy nie ograniczać uzasadnionych klinicznie zleceń w trybie pilnym !
 8. Należy bezwzględnie stosować środki ochrony osobistej podczas pobierania materiału biologicznego  od pacjenta.
 9. W przypadku zewnętrznych medycznych laboratoriów diagnostycznych, należących do podmiotów  świadczących usługi z dziedziny diagnostyki laboratoryjnej na zasadzie outscourcingu dla szpitali, które                   w swojej strukturze posiadają oddział obserwacyjno – zakaźny[1], ZALECA SIĘ KATEGORYCZNIE  wykonywanie wszystkich badań laboratoryjnych w miejscu, w celu ograniczenia rozprzestrzeniania czynnika epidemiologicznego, w tym transportu materiału potencjalnie zakaźnego w przestrzeni publicznej.
 10. Zwracam uwagę na potrzebę bezwzględnego zapewnienia pracownikom medycznych laboratoriów diagnostycznych jednorazowych środków ochrony osobistej podczas wykonywania czynności z zakresu diagnostyki laboratoryjnej. Po zakończeniu procedur diagnostycznych wszystkie powierzchnie robocze i urządzenia laboratoryjne należy zdezynfekować przy użyciu środków aktywnych wobec wirusów osłonkowych. Preparat należy stosować zgodnie z zaleceniem producenta, przestrzegając parametrów działania środka (stężenie i czas kontaktu).
 11. Proszę o zapoznanie z Instrukcją właściwego użytkowania jednorazowych środków ochrony osobistej – w załączeniu[2].

 

-/- dr n. med. Elżbieta Rabsztyn
konsultant wojewódzki w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej

 

 

NA STRONIE URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO POD ADRESEM
http://www.katowice.uw.gov.pl/wydzial/wydziazdrowia/aktualnosci-wydzialu-zdrowia

 [1] załącznik nr 1_Lista oddziałów zakaźnych w woj. śląskim

[2] instrukcja PPE

 

Załączniki dostęopne stronie Urzędu Wojewódzkiego.

 

 

Copyright © 2004-2021 PTDL