Aktualności » Kraków » Walne Zebranie Członków Oddziału Krakowskiego PTDL 15.05.2010.

Bogdan Solnica 22/04/2010 05:55Zarząd Oddziału Krakowskiego PTDL zawiadamia, że w dniu 15 maja 2010 roku, po zakończeniu zebrania naukowo-szkoleniowego, o godzinie 10.30. (w pierwszym terminie) lub o godzinie 10.45. (w drugim terminie) w auli Katedry Biochemii Lekarskiej UJ-CM, u. Kopernika 7 odbędzie się Zwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału.
Równocześnie informujemy, że zgodnie ze statutem PTDL prawa wyborcze mają członkowie, którzy nie zalegają ze składkami członkowskimi za okres ostatnich dwóch lat (2009 i 2010).
Licząc na niezawodną obecność Państwa na Walnym Zgromadzeniu przesyłamy koleżeńskie pozdrowienia,


Za Zarząd:

Przewodniczący
dr hab. n. med. Bogdan Solnica


Sekretarz
dr n. biol. Piotr Paluch


Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Oddziału Krakowskiego PTDL
w dniu 15 maja 2010 roku w Krakowie, godz. 10.30. (I termin) lub godz. 10.45 (II termin)1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia
3. Powołanie protokolanta
4. Powołanie komisji:
a) Mandatowej
b) Wniosków i Uchwał
c) Wyborczej
d) Skrutacyjnej
5, Zatwierdzenie porządku obrad i regulaminu Walnego Zgromadzenia
6. Sprawozdanie Komisji Mandatowej dotyczące prawomocności Walnego Zgromadzenia
7. Sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału
8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
9. Dyskusja
10. Głosowanie nad absolutorium dla ustępującego Zarządu
11. Ogłoszenie przez Komisję Wyborczą list kandydatów na:
a) przewodniczącego Oddziału Krakowskiego PTDL
b) członków Zarządu Oddziału
c) członków Komisji Rewizyjnej
12. Dyskusja i zgłaszanie dalszych kandydatów
13. Ogłoszenie listy kandydatów na Walne Zgromadzenie Delegatów
14. Dyskusja i zgłaszanie dalszych kandydatów
15. Wybory:
a) przewodniczącego Oddziału Krakowskiego PTDL
b) członków Zarządu Oddziału
c) członków Komisji Rewizyjnej
d) delegatów Oddziału na Walne Zgromadzenie Towarzystwa
16. Zgłaszanie wniosków i postulatów na Walne Zgromadzenie PTDL oraz uwag dotyczących dalszej działalności Oddziału
17. Ogłoszenie wyników wyborów przez Komisję Skrutacyjną
18. Zakończenie obrad

Copyright © 2004-2022 PTDL