Aktualności » Warszawa » Informacja o nowych studiach podyplomowych dla diagnostów laboratoryjnych

Sławomir Białek 22/08/2011 00:00

Szanowni Państwo,

Na prośbę organizatorów, przy pełnym poparciu ZG PTDL dla tego projektu, informujemy o możliwosci podjęcia studiów podyplomowych „Diagnostyka w systemie ochrony zdrowia. Laboratorium diagnostyczne jako samodzielny podmiot gospodarczy na rynku ochrony zdrowia”.

Poniżej zamieszczamy niezbędne informacje.

 

STUDIA PODYPLOMOWE

DIAGNOSTYKA W SYSTEMIE OCHRONY ZDROWIA
LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNE JAKO SAMODZIELNY PODMIOT GOSPODARCZY
NA RYNKU OCHRONY ZDROWIA

Organizator    

Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Nauk o Zdrowiu, Katedra Polityki Ochrony Zdrowia

Współorganizatorzy

Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi (Wydział Zamiejscowy w Warszawie)

Krajowy Instytut Ubezpieczeń

Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych

 

Adresaci studiów

Studia podyplomowe „Diagnostyka w systemie ochrony zdrowia. Laboratorium diagnostyczne jako samodzielny podmiot gospodarczy na rynku ochrony zdrowia” organizowane są na użytek osób legitymujących się wyższym wykształceniem (minimum dyplomem licencjackim), które swoją przyszłość zawodową wiążą z rosnącą rolą diagnostyki medycznej i laboratoryjnej w polskim systemie ochrony zdrowia oraz coraz większym znaczeniem profilaktycznego i diagnostyczno-prewencyjnego paradygmatu terapeutycznego w ochronie zdrowia.

Program studiów przygotowany został w odpowiedzi na oczekiwania:

 • diagnostów, wszystkich specjalizacji w tym głównie laboratoryjnych,
 • farmaceutów,
 • biologów, mikrobiologów,
 • osób zarządzających jednostkami ochrony zdrowia,
  • osób współpracujących z ubezpieczycielami komercyjnymi kontraktującymi usługi medyczne.

 

Sylwetka absolwenta

Studia podyplomowe dają kompleksową wiedzę w zakresie: (1) uruchamiania rezerw systemu ochrony zdrowia w wyniku jego racjonalizacji i reorganizacji polegającej na opracowaniu kosztów czynności lekarskich i leków (w ramach procedur medycznych), (2) włączania do procedur medycznych diagnostyki laboratoryjnej, (3) ograniczania szkód powodowanych nadmiernym spożyciem leków i kosztów na ich zbędne zakupy, (4) prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek w Polsce i w innych krajach UE (szczególnie ważne w związku z „(…)coraz częściej praktykowanym przez dyrekcje szpitali „pozbywaniem” się laboratoriów (tzw. outsourcing) oraz problemem refinansowania podstawowych badań”[1]). Program Studiów zawiera treści z zakresu planowania działalności gospodarczej, zarządzania małą firmą w różnych fazach jej rozwoju, finansowania rozwoju, rachunkowości, prawa gospodarczego (w tym prawa podatkowego), prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, marketingu, negocjacji w biznesie, wykorzystania technologii informatycznych w zarządzaniu małym i średnim przedsiębiorstwem.

 

Program kształcenia

Studia trwają dwa semestry i obejmują 192 godziny wykładów, konwersatoriów, ćwiczeń, konsultacji i seminarium dyplomowego, w ramach sesji sobotnio - niedzielnych. Zajęcia prowadzone są metodą warsztatową z wykorzystaniem: symulacji sytuacyjnej, case studies, pracy indywidualnej i w podgrupach, elementów coachingu, dyskusji moderowanej. Program realizowany jest przez wybitnych specjalistów, w tym profesorów: Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi, Clark University (USA), a także Manchester University (GB), Instytutu Karolinska w Sztokholmie (Szwecja), Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, Akademii Medycznej we Wrocławiu, Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

 

 

Zakres Programu Kształcenia (bloki programowe)

Symbol bloku

Laboratorium diagnostyczne jako: (1) jednostka organizacyjna w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, (2) samodzielny podmiot gospodarczy, (3) kontrahent zakładów ubezpieczeń, (3) kontrahent przemysłu farmaceutycznego, (4) partner uczelni medycznej

A/1

Rola farmaceuty i diagnosty laboratoryjnego w badaniach klinicznych i orzecznictwie

A/2

Komplementarność ról: lekarza, diagnosty i farmaceuty

A/3

Rola samorządu zawodowego aptekarzy i diagnostów w integracji i reprezentacji interesów środowiska

A/4

Rola diagnostyki w systemie ochrony zdrowia w świetle polskich i unijnych regulacji prawnych

A/5

Rola diagnostyki laboratoryjnej w: (1) genetyce klinicznej i (2) patomorfologii

A/6

Diagnostyka medyczna i laboratoryjna w profilaktycznym i diagnostycznym paradygmacie terapeutycznym vs. w paradygmacie serwisowo-naprawczym

A/7

Diagnostyka medyczna a laboratoryjna

B/1

Diagnostyka laboratoryjna w terapii farmakologicznej

B/2

Przedmiot i zakres kompetencji i zadań w badaniach diagnostycznych

B/3

Diagnostyka medyczna i laboratoryjna w procedurach medycznych

B/4

Standardy diagnostyczne w procedurach medycznych

B/5

Projekt nowelizacji Ustawy o diagnostyce laboratoryjnej. Proponowane kierunki zmian a oczekiwania środowiska zawodowego

B/6

Ustawa o refundacji i rozporządzenie o receptach w rządowym pakiecie ustaw „zdrowotnych”. Zasady obrotu produktami i wyrobami medycznymi

B/7

Ustawa o informatyzacji w rządowym pakiecie ustaw „zdrowotnych”

B/8

Odpowiedzialność cywilna farmaceutów i diagnostów laboratoryjnych

B/9

Warunki zawierania umów cywilno-prawnych o świadczenie diagnostycznych usług laboratoryjnych. Zasady konstruowania bezpiecznych umów

 

B/10

Metodyka wyceny kosztów czynności diagnostycznych w: (1)terapeutycznych procedurach medycznych, (2) badaniach klinicznych, (3) laboratoriach analitycznych

C/1

Wpływ diagnostyki laboratoryjnej na ograniczanie kosztów ponoszonych przez system ochrony zdrowia

C/2

Rola diagnostyki laboratoryjnej w zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń szpitalnych.

C/3

Najnowsze technologie i kierunki badań w diagnostyce medycznej i laboratoryjnej

D/1

Komplementarność rozwoju technologii farmaceutycznych i diagnostycznych

D/2

Kryteria i metodyka oceny jakości pracy laboratoriów diagnostycznych

D/3

Diagnostyka medyczna i laboratoryjna w paradygmatach terapeutycznych SOZ w Polsce

E/1

Profilaktyka, diagnostyka i prewencja w systemie ubezpieczeń społecznych w Polsce.

E/2

Diagnostyka jako moduł produktu ubezpieczenia zdrowotnego

E/3

Rola farmaceutów i diagnostów laboratoryjnych w konstruowaniu produktowej oferty ubezpieczenia zdrowotnego

E/4

Procedury związane z zakładaniem firmy. Formy prawno-organizacyjne prowadzenia działalności gospodarczej. Sieci, franszyza, koncentracja rynku, rosnące wymogi kapitałowe branży

F/1

Elementy prawa cywilnego, prawo pracy

F/2

Rola umowy o jakości świadczonych usług (Service Level Agreement) w kontraktach outsourcingowych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej.

F/3

Podstawy konkurencyjności małego i średniego przedsiębiorstwa. Czynniki budujące przewagę konkurencyjną. Strategie marketingowe małych i średnich przedsiębiorstw. Rola Internetu w pozyskiwaniu nowych klientów

F/4

Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw. Opodatkowanie działalności gospodarczej

F/5

Formy finansowania zewnętrznego małych i średnich przedsiębiorstw. Wykorzystanie funduszy strukturalnych do finansowania rozwoju. Pozyskiwanie projektów unijnych dla medycznych laboratoriów diagnostycznych

F/6

Zarządzanie zasobami ludzkimi małej firmy

F/7

Ryzyko w prowadzeniu działalności gospodarczej. Identyfikowanie ryzyk i metody ich neutralizowania

F/8

PR małego przedsiębiorstwa

F/9

Informatyzacja małej firmy. Korzystanie z banku i hurtowni danych

F/10

Telediagnostyka i telemedycyna – przyszłość procesu zarządzania chorobami przewlekłymi

G/1

Rola portalu internetowego w rozwoju małej firmy. Rola komunikacji między laborantem a lekarzem, systemu gromadzenia i wymiany danych diagnostycznych i laboratoryjnych.

G/2

Rola posiadania przez pacjenta danych diagnostycznych w sytuacjach zagrażających życie (nieszczęśliwe wypadki, katastrofy, etc.) Electronic Health Record / Personal Health Record / dostęp do Centralnego Repozytorium Danych Diagnostycznych

G/3

Hurtownie danych gromadzące dane diagnostyczne jako część systemów do badań medyczno- farmaceutycznych

G/4

Diagnostyka w programach nauczania na kierunkach lekarskim, farmaceutycznym i innych związanych z ochroną zdrowia

H/1

Kierunki rozwoju sektora diagnostyki laboratoryjnej – doświadczenia międzynarodowe

H/2

Seminarium dyplomowe

I/1

 

Forma zaliczenia studiów

Kolejne edycje Studiów rozpoczynają się w październiku i kończą w czerwcu (wrześniu) roku następnego. Obejmują 12 sesji sobotnio-niedzielnych po 16 godzin lekcyjnych każda. Zajęcia odbywać się będą w siedzibie Wydziału Zamiejscowego SWSPiZ w Warszawie, ul. Łucka 11.

Uczestnicy studiów otrzymują świadectwa ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi oraz Społeczną Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości
i Zarządzania w Łodzi, jeżeli:

1)      zaliczyli wszystkie moduły tematyczne składające się na program nauczania, na podstawie których opracowany został tekst końcowy,

2)      przygotowali pracę podyplomową, która uzyskała pozytywną recenzję.

Warunki przystąpienia do studiów:

 1. Ukończone studia wyższe (minimum licencjat).
 2. Pozytywna ocena dokumentów aplikacyjnych.
 3. Dokonanie wpłaty czesnego w wysokości 2500 zł za pierwszy semestr i 1900 zł za drugi semestr (łącznie 4400 zł).

 

Zgłoszenia przyjmują[2]:

 • Katedra Polityki Ochrony Zdrowia Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,
  ul. Lindley’a 6 IVp., 90-131 Łódź, tel. (42) 677-93-16, fax (42)677-93-13, e-mail: katedrapoz@umed.lodz.pl
 • Krajowy Instytut Ubezpieczeń, ul. Ksawerów 30 lok. 92, 02-656 Warszawa,
  tel. (22) 628-99-30, fax (42)628-99-31, e-mail: kiu@kiu.com.pl
 • Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych, ul. Konopacka 4, 03-428 Warszawa
  tel. (22)-741-21-55 fax: (22) 741-21-56, e-mail: biuro@kidl.org.pl

 [1] Sitkiewicz D., były prezes Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej w: Polityka Zdrowotna,
Tom VII – Diagnostyczne badania laboratoryjne w systemie ochrony zdrowia, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Krajowy Instytut Ubezpieczeń, Warszawa 2008/2009.

[2] Dodatkowych informacji udzielają: dr Dominika Cichońska tel. 691 784 383, mgr Aneta Mrózek
tel. 691 896 919, mgr Agnieszka Zając tel. 501 727 107

Copyright © 2004-2022 PTDL