Aktualności » Warszawa » Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Oddziału Warszawskiego 14 maja 2013 r.

Sławomir Białek 25/04/2013 00:00

Zarząd Oddziału Warszawskiego PTDL oraz Zakład Immunohematologii CMKP zapraszają na posiedzenie naukowo-szkoleniowe oraz Walne Zgromadzenie Członków, które odbędzie się w dniu 14 maja 2013 roku o godzinie 12:00 /pierwszy termin/ w Sali A Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie przy ulicy Marymonckiej 99/103.

W przypadku braku obecności co najmniej połowy członków Walne Zgromadzenie Członków odbędzie się w drugim terminie o godzinie 12:30 tego samego dnia.

Program posiedzenia:

  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia, wybór Przewodniczącego Obrad.
  2. Objęcie prowadzenia obrad przez Przewodniczącego.
  3. Wybór Prezydium, powołanie protokolantów.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Powołanie Komisji Wyborczej i Komisji Skrutacyjnej.
  6. Sprawozdanie Przewodniczącego i Skarbnika z działalności Zarządu Oddziału Warszawskiego
      PTDL z okresu kadencji.
  7. Sprawozdanie z działalności Sądu Koleżeńskiego.
  8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
  9. Dyskusja nad sprawozdaniami i głosowanie nad udzieleniem absolutorium ustępującemu
      Zarządowi.
10. Wybory nowych władz Oddziału Warszawskiego.
11. Wybory Delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów PTDL, które odbędzie się
      dnia 15 września 2013 roku w Warszawie .
12. Referaty naukowo-szkoleniowe:

"Analiza epidemiologiczna mikrobiologiczna i molekularna prątków gruźlicy o oporności pre-XDR izolowanych od chorych w Polsce w latach 2001 – 2011" – mgr Marta Jakubowska laureatka I miejsca w III Konkursie Prac Magisterskich Analityki Medycznej

 "Badania interakcji izotiocyjanianów z 5-fluorouracylem w liniach komórkowych raka prostaty PC-3 i LNCaP" – mgr Marcin Bieńko, laureat II miejsca w III Konkursie Prac Magisterskich Analityki Medycznej

13.  Sprawozdanie Komisji Wyborczej
14.  Wolne wnioski

Uprzejmie informujemy, iż o wybór do władz Oddziału oraz na Delegatów do Walnego Zgromadzenia Delegatów PTDL z naszego Oddziału mogą ubiegać się tylko osoby z aktualnie opłaconą składką członkowską.

Przewodnicząca
Oddziału Warszawskiego PTDL
/-/ dr n. farm. Hanna Zborowska

Copyright © 2004-2022 PTDL