Aktualności » Warszawa » Zebranie sprawozdawczo-wyborcze 09.05.2017 r.

Sławomir Białek 25/04/2017 00:00

Szanowni Państwo

Zarząd Warszawskiego Oddziału PTDL zawiadamia, iż w związku z rokiem wyborczym w PTDL, w dniu 09.05.2017 r. odbędzie się zebranie sprawozdawczo-wyborcze naszego Oddziału. 

Zebranie rozpocznie się o godzinie 12:00. W przypadku braku obecności co najmniej połowy członków zebranie rozpocznie się o godzinie 13:00.

Agenda zebrania sprawozdawczo-wyborczego:

  1/ Otwarcie Walnego Zgromadzenia, wybór Przewodniczącego Obrad

  2/ Objęcie prowadzenia obrad przez Przewodniczącego

  3/ Wybór Prezydium, powołanie protokolantów

  4/ Przyjęcie porządku obrad

  5/ Powołanie Komisji Wyborczej i Komisji Skrutacyjnej

  6/ Sprawozdanie Przewodniczącego i Skarbnika z działalności Zarządu Oddziału Warszawskiego PTDL
      z okresu kadencji

  7/ Sprawozdanie z działalności Sądu Koleżeńskiego

  8/ Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

  9/ Dyskusja nad sprawozdaniami i głosowanie nad udzieleniem absolutorium ustępującemu Zarządowi

10/ Wybory nowych władz Oddziału Warszawskiego

11/ Wybory Delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów PTDL, które odbędzie się dnia 03 września 2017
      roku w Krakowie

12/ Sprawozdanie Komisji Wyborczej

13/ Wolne wnioski


Oprócz części sprawozdawczo-wyborczej zapraszamy również na część naukową zebrania:

1/ Znaczenie badania kalprotektyny w kale w diagnostyce chorób zapalnych jelit. Barbara Tajka,
    Euroimmun Polska Sp. z o.o.

2/ Synteza bioarylosulfonylohydrazydów jako inhibitorów deacetylaz histonów. mgr Katarzyna Ozdarska
    laureatka I miejsca w VII Konkursie Prac Magisterskich Analityki Medycznej WUM

3/ Wpływ wybranych antybiotyków na uwalnianie zewnątrzkomórkowych sieci neutrofilowych (NETs). mgr
    Weronika Bystrzycka,
laureatka II miejsca w VII Konkursie Prac Magisterskich Analityki Medycznej WUM

4/ Charakterystyka mutacji w genie receptora LDL u polskich pacjentów dotkniętych hipercholesterolemią
    rodzinną. mgr Agata Raniszewska, laureatka III miejsca w VII Konkursie Prac Magisterskich Analityki
    Medycznej WUM

5/ Profil TORCH 10 – nowe narzędzie do oceny statusu immunologicznego kobiety planującej ciążę.
    dr Mateusz Miłosz EUROIMMUN POLSKA Sp. z o.o.

 

 

Terminy kolejnych posiedzeń w 2017 roku:

13 czerwca, 10 października, 14 listopada, 12 grudnia

 

 

SKŁADKI

Wysokość składki członkowskiej PTDL wynosi:
100,-zł (normalna) i 20,-zł emerycka (20% składki normalnej)

 

Numer konta Oddziału Warszawskiego PTDL:

65 1020 1097 0000 7402 0116 4177

W tytule płatności proszę wpisać:
imię i nazwisko oraz rok za który jest opłacana składka.

 

 

Adres korespondencyjny

dr Sławomir Białek
Zakład Chemii Klinicznej i Diagnostyki Laboratoryjnej
Katedry Biochemii i Chemii Klinicznej

Warszawski Uniwersytet Medyczny
02-097 Warszawa, ul. Banacha 1

Copyright © 2004-2022 PTDL