Aktualności » Wrocław » Ogólnopolska Konferencja Naukowo – Szkoleniowa PTDL Oddziałów: Wrocław, Opole

Jacek Majda 21/08/2020 12:02

Serdecznie zapraszamy do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo – Szkoleniowej PTDL Oddziałów: Wrocław, Opole w dniach 10 - 11.09.2020r. w  Hotelu „BORNIT” w Szklarskiej Porębie.

W programie konferencji przewidujemy sesję plakatową, w czasie której możliwe będzie przedstawienie prac w formie plakatów.

Przygotowanie streszczenia pracy oraz przedstawienie plakatu będzie równoznaczne z realizacją wymogu przedstawienia publikacji lub pracy pisemnej, niezbędnego do zaliczenia przebiegu specjalizacji. W przygotowaniu plakatu mogą brać udział maksymalnie dwie specjalizujące się osoby z ewentualnym udziałem innych osób np. kierowników specjalizacji. Tematyka plakatów powinna obejmować szeroko rozumiane problemy medycznej diagnostyki laboratoryjnej. Preferowane będą prace oryginalne.

Streszczenie plakatu (maksymalnie 300 słów, czcionka Times New Roman 12 pkt., odstęp 1.5 linii bez edytowania (np. pogrubienia, justowania, kursywy)) powinno zawierać w przypadku pracy doświadczalnej – wstęp, cel pracy, metody, wyniki, wnioski; natomiast w przypadku pracy przeglądowej: wstęp, opis, wnioski.

Streszczenie wraz z aktualną afiliacją autorów należy przygotować i przesłać do 1 września 2020 r. na adres: szklarska2020zgloszenie@gmail.com. Po wysłaniu streszczeń, autorzy otrzymają wiadomość zwrotną informującą czy praca została zakwalifikowana do druku.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odrzucenia prac niespełniających powyższych kryteriów, w tym merytorycznych.

Wymiary plakatu: od 70x100 do 90 x 120 cm

Copyright © 2004-2020 PTDL