Aktualności » Zarząd

 • Katarzyna Winsz-Szczotka, prof. SUM 10/11/2022 00:00

  Szanowni Członkowie PTDL,

  uprzejmie informuję, że Zarząd EFLM (European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine), tj. organizacji łączącej krajowe towarzystwa chemii klinicznej i medycyny laboratoryjnej, celem promowania nauki i ułatwiania prowadzenia badań w zakresie medycyny laboratoryjnej, ogłosił nabór wniosków na:

  1. Grant badawczy EFLM 2023  (w wysokości 10.000 €)
  2. EuroMedLab 2023 Rzym - stypendia EFLM z limitem wiekowym  (stypendium EFLM pokrywa rejestrację, koszty podróży i zakwaterowania wybranego stypendysty).

  Jednocześnie uprzejmie informuję, że potencjalnymi beneficjentami grantów i konkursów EFLM mogą być osoby będące członkami PTDL oraz EFLM Academy.

  Szczegółowe informacje o przedmiotowych  grantach i programach stypendialnych EFLM dostępne są na stronie internetowej:

  https://www.eflm.eu/site/page/a/1050

   

   Z wyrazami szacunku,

  Katarzyna Winsz-Szczotka

 • Piotr Solnica 07/11/2022 23:58

  Szanowni Państwo,

  bardzo dziękuję Zarządowi Głównemu oraz Członkom Walnego Zgromadzenia Delegatów za okazane zaufanie i powierzenie mi funkcji Prezesa Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej. Wybór ten w tak dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości – traktuję jako wyraz uznania dla mojej dotychczasowej pracy i motywację do dalszych działań na rzecz rozwoju medycyny laboratoryjnej. Jestem zdeterminowana, aby z sukcesem prowadzić, wynikające ze Statutu PTDL, działania naukowe, dydaktyczne i organizacyjne Towarzystwa, dostosowane do najbardziej aktualnych potrzeb zmieniającego się systemu ochrony zdrowia. Dołożę wszelkich starań by w atmosferze wzajemnego szacunku umacniać dotychczasowe osiągnięcia PTDL oraz realizować nowe inicjatywy. Wśród najważniejszych wymienię:

  •  rozwijanie współpracy z uczelnianymi organizacjami skupiającymi studentów kierunku analityka medyczna, w oparciu o program działań mający na celu pozyskiwanie nowych członków. Dla młodych osób współuczestniczenie w pracach Towarzystwa naukowego to możliwość zaprezentowania swoich osiągnieć badawczych, włączenia się do dyskursu naukowego, a dla doświadczonych naukowców sposobność przekazania następcom swojej wiedzy i umiejętności; 
  • zacieśnianie współpracy w zakresie działalności naukowej i organizacyjnej z towarzystwami naukowymi i stowarzyszeniami, działającymi zarówno w kraju jak i poza jej granicami, w tym – Europejskim i Międzynarodowym Stowarzyszeniem Chemii Klinicznej i Medycyny Laboratoryjnej. PTDL niech będzie platformą wymiany doświadczeń i najnowszych wytycznych oraz rekomendacji; 
  • rozwijanie współpracy z Władzami Uczelni kształcących na kierunku analityka medyczna w sprawie rozwiązań dotyczących dostępu do zawodu czy kształcenia ciągłego i specjalizacyjnego diagnostów laboratoryjnych, a także wymiany doświadczeń dotyczących nauczania na kierunku analityka medyczna;  kontynuowanie prac dotychczasowych i powołanie nowych Zespołów Ekspertów nad Rekomendacjami PTDL, przedstawiającymi aktualny sposób postępowania w określonych stanach klinicznych;
  •  zwiększenie lub co najmniej utrzymanie rangi czasopisma Diagnostyka Laboratoryjna;
  • utrzymywanie bliskich, roboczych kontaktów z zarządami oddziałów terenowych PTDL, komisjami, jury nagród czy konkursów, redakcjami czasopism oraz wszystkimi innymi zespołami prowadzącymi działalność w obszarze promowania szeroko pojętej wiedzy medycznej. Rolą władz PTDL wszystkich szczebli jest animowanie wymiany doświadczeń i udzielanie pomocy wartościowym inicjatywom, w tym i projektom promującym wiedzę w społeczeństwie, jak na przykład Festiwal Nauki, czy innym inicjatywom upowszechniania wiedzy; 
  • rozwinięcie strony internetowej PTDL, poprzez dodawanie funkcjonalności coraz lepiej służących członkom Towarzystwa i projektom realizowanym przez PTDL, w tym utworzenie e-Akademii PTDL, z bezpłatnym dla osób opłacających składki dostępem do kursów i szkoleń.

  W imieniu nowo wybranego Zarządu Głównego PTDL serdecznie dziękuję za owocną pracę Pani Prof. SUM Annie Mertas oraz wszystkim Członkom ustępującego Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego. Pragniemy wyrazić głębokie uznanie i podziękować za Państwa aktywność oraz zaangażowanie w 5-letnią pracę na rzecz Towarzystwa, i mam nadzieję na dalszą współpracę.

   

  Z wyrazami szacunku,

  Katarzyna Winsz-Szczotka

   

   

  Sosnowiec, 07.11.2022.

 • Anna Mertas, prof. SUM 28/10/2022 00:00

  Szanowni Państwo,

  do uczestników XX Zjazdu Naukowego PTDL, którzy uczestniczyli w pełnym programie merytorycznym Zjazdu (zarejestrowani na cały Zjazd) został wysłany drogą mailową link do testu końcowego on line aktywny do dnia 11 listopada 2022 roku. Test składa się z 30 pytań testowych z czterema odpowiedziami, z któwych tylko jedna jest prawidłowa. Czas na rozwiązanie testu to 4 godziny od momentu rozpoczęcia rozwiązywania testu.

  UWAGA ! Do rozwiązywania testu można przystąpić tylko jeden raz.

  Uczestnicy Zjazdu, którzy z wynikiem pozytywnym zaliczą test otrzymają imienny certyfikat z 16 punktami edukacyjnymi „twardymi”, przesłany drogą mailową przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

   

  Życzę powodzenia podczas rozwiązywania testu,

  Anna Mertas

  wiceprezes Zarządu Głównego PTDL

 • Anna Mertas, prof. SUM 19/09/2022 00:00

  Szanowni Państwo Delegaci

   Walnego Zgromadzenia Delegatów PTDL kadencji 2022-2026

   

  Uprzejmie informuję, że Walne Zgromadzenie Delegatów PTDL odbędzie się  w dniu 19 października 2022 roku o godzinie 10.00 (pierwszy termin) lub 10.15 (drugi termin).

  Miejscem obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów PTDL będzie Centrum Kongresowe Targi Kielce S.A. w Kielcach przy ul. Zakładowej 1.


  Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów:

  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Delegatów przez prezesa Zarządu Głównego PTDL

  2. Omówienie sposobu głosowania przeprowadzanego w wersji elektronicznej

  3. Wybór przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Delegatów PTDL

  4. Wybór sekretarza Walnego Zgromadzenia Delegatów PTDL

  5. Głosowanie nad porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów PTDL

  6. Głosowanie nad przyjęciem protokołu z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów PTDL z dnia 31 maja 2021 roku

  7. Wybór Komisji uchwał i wniosków

  8. Wybór Komisji skrutacyjnej

  9. Sprawozdanie prezesa Zarządu Głównego PTDL z działalności w kadencji 2017-2022

  10. Sprawozdanie skarbnika Zarządu Głównego z działalności w kadencji 2017-2022

  11. Sprawozdanie Głównej Komisji Rewizyjnej kadencji 2017-2022

  12. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego kadencji 2017-2022

  13. Głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu

  14. Wybór prezesa Zarządu Głównego kadencji 2022-2026

  15. Wybór członków Zarządu Głównego kadencji 2022-2026

  16. Wybór członków Głównej Komisji Rewizyjnej kadencji 2022-2026

  17. Wybór członków Sądu Koleżeńskiego kadencji 2022-2026

  18. Głosowanie nad Uchwałą nr 1/2022 w sprawie wydawania czasopisma Diagnostyka Laboratoryjna/Journal of Laboratory Diagnostics w formie drukowanej

  19. Dyskusja i głosowania w sprawach zgłoszonych do Komisji uchwał i wniosków

  20. Zakończenie obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów PTDL

   

  Wszyscy Delegaci drogą mailową otrzymają powyższy proponowany porządek obrad i proponowany tekst uchwały Walnego Zgromadzenia Delegatów PTDL oraz protokół z poprzedniego Zgromadzenia Delegatów PTDL z dnia 31.05.2021 roku, a także Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów PTDL i aktualny Statut PTDL.

   

  Z wyrazami szacunku,

  Prezes Zarządu Głównego PTDL

  Dr hab. n. med. Anna Mertas, prof. SUM


 • Anna Mertas, prof. SUM 08/07/2022 00:00

  Szanowni Państwo,

  W imieniu Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej zapraszam Państwa na Jubileuszowy XX Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej, który odbędzie się w Centrum Kongresowym Targi Kielce, w dniach 19-22 października 2022 roku.

  XX Zjazd PTDL to wydarzenie naukowo-szkoleniowe bardzo ważne dla diagnostów laboratoryjnych, ponieważ umożliwia zapoznanie się z najnowszymi osiągnięciami we wszystkich dziedzinach medycznej diagnostyki laboratoryjnej. Zjazdowi tradycyjnie towarzyszyć będzie Wystawa Firm.

  Uczestnicy Zjazdu, którzy z wynikiem pozytywnym zaliczą test otrzymają imienny certyfikat z 16 punktami edukacyjnymi "twardymi" (!!!)Uczestnicy Zjazdu, którzy nie zaliczą lub nie przystąpią do testu otrzymaja imienny certyfikat z 6 punktami edukacyjnymi "miękkimi".

  Równocześnie informuję, że Zarząd Główny PTDL podjął starania o dofinansowanie Zjazdu w ramach programu Ministerstwa Edukacji i Nauki "Doskonała nauka". Licząc na uzyskanie dofinansowania i wychodząc na przeciw oczekiwaniom Osób planujących udział w Zjeździe podjęta została decyzja o obniżeniu opłaty rejestracyjnej (szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Zjazdu w zakładce "Dla Uczestnika")). Osoby, które uregulowały już opłatę rejestracyjną w wyższej aniżeli obecna kwocie, uzyskają zwrot różnicy na podstawie faktury korygującej. 

  Aktualny merytoryczny program Zjazdu oraz informacje organizacyjne zamieszczone są na stronie internetowej dostępnej poprzez następujący link:

  https://20zjazdptdl.targikielce.pl/

   

  Zachęcam Państwa do udziału w XX Zjeździe Naukowym PTDL

  serdecznie zapraszając na to wydarzenie do Kielc,

  Anna Mertas

  prezes Zarządu Głównego PTDL 

 • Anna Mertas, prof. SUM 22/05/2022 00:00

  Szanowni Państwo,

  w imieniu Przewodniczącej Zarządu Polskiego Towarzystwa Zakażeń Szpitalnych Pani dr n.med. Małgorzaty Romanik serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych tematyką kontroli zakażeń związanych z opieką zdrowotną do udziału w bezpłatnej konferencji on-line pt. :"Akademia Kontroli Zakażeń. Bezpieczeństwo epidemiologiczne w praktyce", która rozpocznie się w dniu 9.06.2022r o godzinie 10:00. Uczestnicy Konferencji otrzymają imienny certyfikat z punktami edukacyjnymi.

  Szczegółowy program oraz możlliwość rejestracji udziału, dostępne są poprzez zamieszczony poniżej link do strony internetowej Konferencji:

    https://akademiakontrolizakazen.pl/

  Zachęcam Państwa do uczestnictwa w obradach Konferencji,

  Anna Mertas

  prezes Zarządu Głównego PTDL

 • Anna Mertas, prof. SUM 04/05/2022 00:00

  Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci 22 kwietnia 2022 roku

  Pana Profesora Stefana Angielskiego

  członka honorowego Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej,

  Prezesa Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej w latach 1976-1979.

  Pan Profesor dr hab.n.med. Stefan Angielski był Rektorem Akademii Medycznej w Gdańsku w latach 1990-1993, Prorektorem ds. nauki w latach 1975-1980, dyrektorem Instytutu Patologii w latach 1970-1975, współtwórcą Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Profesor Stefan Angielski stworzył pierwszą w Polsce Pracownię Biochemii Klinicznej, w późniejszym czasie przemianowaną na Katedrę i Zakład Biochemii Klinicznej. Zorganizowaną przez siebie jednostką kierował do 1999 roku. W latach 1967-1982 pełnił funkcję konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej. W 1968 r. z inicjatywy prof. Stefana Angielskiego Akademia Medyczna w Gdańsku stała się pierwszą polską uczelnią, w której programie nauczania znalazła się diagnostyka laboratoryjna. Prof. Stefan Angielski był uznanym autorytetem naukowym w zakresie biochemii klinicznej i patobiochemii nerek. Uzyskał tytuł Doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego za fundamentalny wkład w powstanie nowoczesnej szkoły biochemii klinicznej w Gdańsku oraz za podejmowanie działań integrujących gdańskie środowisko akademickie i medyczne.

  Rodzinie i Współpracownikom Pana Profesora składamy wyrazy głębokiego współczucia.

  Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej

   

 • Anna Mertas, prof. SUM 29/12/2021 00:00

  Szanowni Państwo,

  serdecznie zapraszam do udziału w webinarium „Zasady postępowania w nadciśnieniu tętniczym. Wytyczne Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego 2019 a oznaczanie stężenia kwasu moczowego”, które odbędzie się w dniu 11 stycznia 2022 roku (wtorek) o godzinie 17.00. Merytorycznym organizatorem webinarium jest Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej (PTDL) oraz Firma EGIS.

  Ideą zaplanowanego wydarzenia szkoleniowego jest połączenie wykładu z  dyskusją dzięki możliwości zadawania pytań on line.

  Aby uczestniczyć w webinarium wystarczy zapisać się poprzez formularz rejestracji dostępny na stronie internetowej wydarzenia: 

  https://alfakonferencje-webinarium.pl/

  Udział w webinarium jest bezpłatny. Po dokonaniu rejestracji otrzymają Państwo drogą mailową informację z potwierdzeniem rejestracji oraz linkiem do transmisji webinarium.

  Uczestnicy szkolenia otrzymają imienny certyfikat z punktami edukacyjnymi (2 „miękkie” punkty edukacyjne, zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie ciągłego szkolenia diagnostów laboratoryjnych  - Dz. U. poz. 1519).

   

  Zachęcam Państwa do udziału w zaplanowanym wydarzeniu szkoleniowym,

  Anna Mertas 

  prezes Zarządu Głównego PTDL

 • Bogdan Solnica 27/11/2021 15:55

  Zapraszamy Państwa na weekend z lipidologią XI Kongres Polskiego Towarzystwa Lipidologicznego, który odbędzie się w dniach 3-5.12.2021https://kongres2021.ptlipid.pl

  Obrady będą transmitowane online w czasie rzeczywistym.

  Bezpłatna rejestracja jest dostępna ni stronie: https://kongres2021.ptlipid.pl/rejestracja/

  Zapraszamy do udziału!

   

   

 • Anna Mertas, prof. SUM 12/11/2021 00:00

  W dniach 25-26.11.2021 roku odbędzie się w formule on line 5 Ogólnopolskie Forum Kierowników Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych "Medycyna laboratoryjna - teraźniejszość i przyszłość. XX-lecie Ustawy o diagnostyce laboratoryjnej". Organizatorem tego wydarzenia jest Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych.

  Szczegółowy program, informacje organizacyjne oraz formularz rejestracji uczestnictwa dostępne są na następującej stronie internetowej:

  www.5forumkierownikowdlm.pl

  Serdecznie zachęcam do uczestnictwa w tym ważnym dla diagnostów laboratoryjnych wydarzeniu umożliwiającym Państwu aktualizację wiedzy zawodowej oraz uzyskanie certyfikatu z punktami edukacyjnymi. 

  Anna Mertas

  prezes Zarządu Głównego PTDL

Copyright © 2004-2022 PTDL