Aktualności » Zarząd » Sekcja Laboratoryjnej Diagnostyki Hemostazy – konferencja „Focus on Old and New Antithrombotic Drugs”

Bogdan Solnica 09/07/2011 15:17

W dniach 12-13 maja 2011 roku odbyła się w Mediolanie konferencja „Focus on Old and New Antithrombotic Drugs. Clinical and Laboratory aspects”, poświęcona aktualnościom w dziedzinie leczenia przeciwzakrzepowego, ze szczególnym uwzględnieniem monitorowania terapii w laboratoriach. Organizatorem konferencji była firma Instrumentation Laboratory, która wraz z firmą Comesa wchodzi w skład koncernu medycznego CH Werfen .

Dwudniowa Konferencja składała się z czterech sesji tematycznych, poświeconych zastosowaniu terapeutycznemu antagonistów witaminy K, heparyn wielko i drobnocząsteczkowych oraz pośrednich i bezpośrednich inhibitorów trombiny.

Uczestnikami Konferencji byli lekarze i diagności laboratoryjni z 15 krajów (w tym kraje skandynawskie, Europy Środkowej, Izrael  oraz  RPA), ponieważ poruszana tematyka interesowała zarówno osoby zaangażowane bezpośrednio w terapię przeciwzakrzepową, jak i pracowników laboratoriów oznaczających parametry układu hemostazy. Wykładowcami byli światowej sławy profesorowie z uczelni włoskich – z Padwy, Mediolanu, Bolonii i innych, klinicyści i eksperci w zakresie hemostazy laboratoryjnej. 

Z punktu widzenia diagnostyki laboratoryjnej, największe zainteresowanie wzbudził wykład prof. A. Tripodiego z Mediolanu  - „Laboratory Monitoring of Antitrombotic Drugs” który krótko podsumował dotychczasowe osiągnięcia w zakresie metod laboratoryjnych badania hemostazy oraz rozwinął problem monitorowania „leków przyszłości” – bezpośrednich inhibitorów trombiny, podawanych doustnie. Na szczególną uwagę zasłużyły dwa leki, Dabigatran i Riwaroksaban, które w chwili obecnej objęte są badaniami pod kątem wprowadzenia odpowiednich badań laboratoryjnych, umożliwiających monitorowanie skuteczności leczenia w określonych sytuacjach klinicznych. W grupie tych badań znajdą się prawdopodobnie tradycyjne „czasy” – czas częściowej tromboplastyny po aktywacji (aPTT) i zmodyfikowany czas protrombinowy (nowe „wersje”  PT-INR lub PT-Ratio) lub niedoceniany dotychczas czas ekarynowy. Nadal ogromne zainteresowanie budzi  leczenie heparynami drobnocząsteczkowymi, monitorowane w laboratoriach poprzez oznaczanie aktywności anty-Xa.

Jako przewodnicząca Sekcji Hemostazy PTDL mam nadzieję, że organizowana w jesieni 2011 przez firmę „Comesa”  konferecja  naukowo-szkoleniowa umożliwi nam wszystkim zapoznanie się z aktualnymi problemami diagnostyki koagulologicznej.

Dr n. med. Anna Raszeja-Specht

Przewodnicząca Sekcji Lboratoryjnej Diagnostyki Hemostazy

 

„Bezpośrednie inhibitory czynnika Xa (rywaroksaban, apiksaban) stosowane doustnie hamują bez pośrednictwa antytrombiny czynnik Xa wolny i związany na powierzchni płytek krwi w kompleksie protrombinazy, łącząc się z jego aktywnym centrum serynowym. W badaniu RECORD 1, do którego włączono 4541 pacjentów, stosowano rywaroksaban w dawce 10 mg/d przez 5 tygodni w profilaktyce ŻChZZ u chorych poddawanych aloplastyce stawu biodrowego (p. Riwaroksaban vs enoksaparyna po aloplastyce stawu biodrowego - badanie RECORD1 - przyp. red.). Częstość powikłań zakrzepowych była w tej grupie znamiennie mniejsza w porównaniu z chorymi, u których stosowano enoksaparynę w dawce 40 mg/d (1,1% vs 3,7%, (RRR 70%; 95% CI 49-82%, p <0,001). Odsetek "dużych" powikłań krwotocznych w obu badanych grupach był podobny (0,3% vs 0,1%). Jeszcze większą korzyść ze stosowania rywaroksabanu przez 5 tygodni uzyskano w badaniu RECORD 2 z udziałem 2509 chorych po aloplastyce stawu biodrowego, w porównaniu z 10-dniową profilaktyką za pomocą enoksaparyny (2,0 vs 9,3%; RRR 79%, 95% CI 65-87; p <0,001; p. Przedłużona profilaktyka ŻChZZ za pomocą riwaroksabanu była skuteczniejsza niż krótkotrwałe stosowanie enoksaparyny u chorych po całkowitej aloplastyce stawu biodrowego - badanie RECORD2 - przyp. red.). W badaniu RECORD 3 stosowano rywaroksaban w dawce 10 mg/d przez 10-14 dni w profilaktyce przeciwzakrzepowej u 2531 chorych poddawanych aloplastyce stawu kolanowego (p. Przedłużona profilaktyka ŻChZZ za pomocą riwaroksabanu była skuteczniejsza niż krótkotrwałe stosowanie enoksaparyny u chorych po całkowitej aloplastyce stawu biodrowego - badanie RECORD2 - przyp. red.). Częstość powikłań zakrzepowych była w tej grupie znamiennie mniejsza w porównaniu z chorymi, u których stosowano enoksaparynę w dawce 40 mg/d (9,6% vs 18,9%; RRR 49%, 95% CI 35-61; p <0,001). Odsetek istotnych klinicznie powikłań krwotocznych w obu badanych grupach był podobny (0,6% i 0,5%). Celem badania RECORD 4 jest ocena skuteczności i bezpieczeństwa rywaroksabanu (10 mg p.o.; pierwsza dawka po upływie 6-8 godzin od zabiegu) z enoksaparyną podawaną według schematu "amerykańskiego" (30 mg s.c. co 12 h; pierwsza dawka 12-24 h po zabiegu) przez 10 dni. Większa skuteczność przeciwzakrzepowa rywaroksabanu też się potwierdziła w tym badaniu, bez zwiększenia częstości powikłań krwotocznych. Na podstawie zakończonych badań, obejmujących w sumie 12 729 chorych, zarejestrowano w 2008 roku rywaroksaban w Unii Europejskiej do profilaktyki przeciwzakrzepowej w dużych operacjach ortopedycznych. Bezpośrednie inhibitory trombiny bez pośrednictwa antytrombiny inaktywują trombinę, a ich mała cząsteczka pozwala na hamowanie nie tylko trombiny w osoczu, ale także trombiny związanej z zakrzepem. Skuteczność i bezpieczeństwo dabigatranu w porównaniu z enoksaparyną w dużych zabiegach ortopedycznych (badania RE-MOBILIZE, RE-MODEL, RE-NOVATE), do których włączono ponad 8000 pacjentów, okazały się podobne. Dabigatran został na początku 2008 roku zarejestrowany w Unii Europejskiej do profilaktyki przeciwzakrzepowej w dużych operacjach ortopedycznych. Jest pierwszym od ponad 50 lat zarejestrowanym doustnym antykoagulantem. Trwają badania skuteczności i bezpieczeństwa tego leku w zapobieganiu powikłaniom zatorowo-zakrzepowym u chorych z migotaniem przedsionków (RE-LY), w leczeniu i wtórnej profilaktyce ŻChZZ, a także w leczeniu ostrych zespołów wieńcowych.”

Zawilska K. Koagulologia – postępy 2008”. Medycyna Praktyczna 2009/06:54-59.

Copyright © 2004-2022 PTDL