Aktualności » Zarząd » Komunikat z 4 Zebrania ZG PTDL, Warszawa 31.03.2005 r.

Ewa Majewska 09/06/2005 06:49

KOMUNIKAT Z 4 ZEBRANIA ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO
TOWARZYSTWA DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

Czwarte w obecnej kadencji zebranie ZG PTDL odbyło się w Wilanowie dzięki pomocy organizacyjnej firmy Pointe Scientific.
Zebranie rozpoczął prezes Towarzystwa, profesor Marek Paradowski informując, że po raz pierwszy w historii PTDL, nasze Towarzystwo zostało wymienione jako współorganizator światowego Zjazdu Towarzystw Chemii Klinicznej, które odbędzie się w lipcu 2005 roku w Orlando w USA.
Poinformowano, że Kolegium Medycyny Laboratoryjnej wyznaczyło swego przedstawiciela ds. współpracy z PTDL. Zaprosiło również przedstawicieli ZG PTDL do udziału w najbliższym posiedzeniu Zarządu Kolegium Medycyny Laboratoryjnej.
Rozważano możliwości podjęcia współpracy z niemieckim odpowiednikiem Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej. Strona niemiecka zaproponowała wspólny udział w spotkaniu w Słubicach w bieżącym roku.
Podjęto decyzję o zmianach dotyczących odznaki "Zasłużony działacz PTDL". Uznano, że odznaka powinna uzyskać nowocześniejszą formę. Zaakceptowano projekt graficzny nowej odznaki, ale zgodnie z sugestią zebranych napis "zasłużony dla" postanowiono zmienić na "w uznaniu zasług". Po burzliwej dyskusji przegłosowano zmianę nazwy odznaki z "Zasłużony działacz PTDL" na "PTDL w uznaniu zasług" oraz wprowadzono adekwatne zmiany do regulaminu przyznawania tej odznaki.
Przedstawiciele grup roboczych złożyli pisemne sprawozdania z aktualnej ich działalności i plany pracy na przyszłość.
Kolejny punkt w dyskusji poświęcono wypracowaniu stanowiska ZG PTDL w sprawie zmiany nazwy kierunków studiów "analityka medyczna" na "medycyna laboratoryjna". Decyzję o wprowadzeniu nowego kierunku studiów podejmuje minister Edukacji Narodowej i Sportu po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego i Państwowej Komisji Akredytacyjnej. W związku z powyższym istnieje konieczność opracowania wniosku o wprowadzenie nowego kierunku studiów o nazwie "medycyna laboratoryjna" i złożenie go wraz ze standardami nauczania w MENiS.
Dyskutowano nad zasadami przyznawania punktów edukacyjnych. Uznano, że punkty edukacyjne powinny przede wszystkim promować aktywne kształcenie polegające na odbywaniu staży specjalizacyjnych, publikowaniu prac, wygłaszaniu referatów. Poproszono, aby uwagi i spostrzeżenia dotyczące zasad przyznawania punktów edukacyjnych kierować do sekretariatu ZG PTDL drogą internetową.
Przyjęto w poczet PTDL 78 członków i skreślono z listy 11 osób, które nie wywiązywały się z obowiązków wynikających z przynależności do Towarzystwa.
ZG PTDL zaakceptował propozycję punktacji będącą formą poparcia kandydatów do nagrody Roche Award, która zostanie wręczona na Kongresie w Glasgow.

Copyright © 2004-2023 PTDL