Aktualności » Zarząd » Deklaracja przynależności do IFCC

Ewa Majewska 03/03/2005 04:49

Deklaracja
Członka PTDL dotycząca wstąpienia do IFCC


Ja niżej podpisany(a) .......................................................................................................
tytuł zawodowy (stopień naukowy), imię i nazwisko


zamieszkały(a) w .............................................................................................................
dokładny adres z kodem pocztowym


zatrudniony(a) jako .........................................................................................................
podać zajmowane stanowisko


w .....................................................................................................................................
zakład pracy z adresem


działający(a) w ramach PTDL w Oddziale ....................................................................
podać nazwę oddziałudeklaruję uczestnictwo w International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (IFCC) począwszy od 1.01.2005.

Jednocześnie oświadczam, że jestem aktywnym członkiem PTDL i nie zalegam z opłatami składki członkowskiej PTDL.
Tym samym po przystąpieniu do IFCC zobowiązuję się płacić regularnie należne składki IFCC w wysokości (na dzień 1.01.2005) 20 PLN..............................................................
podpis kandydata na członka IFCC
.................................................................
akceptacja ZG PTDL.........................,dnia ...................2005


Uwaga!
1. Deklaracje przynależności do IFCC wraz ze składką członkowską w wysokości 20,- PLN ( rocznie ) należy przekazać skarbnikowi oddziału.
2. Skarbnik oddziału potwierdza wpłatę składki członkowskiej na odwrocie deklaracji, którą przesyła wraz ze składką do Skarbnika Zarządu Głównego PTDL.

Copyright © 2004-2022 PTDL