Aktualności » Warszawa

 • Sławomir Białek 07/06/2013 00:00

  Zarząd Oddziału Warszawskiego PTDL, Zakład Immunohematologii CMKP oraz firma Euroimmun Polska Sp. z o.o. zapraszają na posiedzenie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się dnia 11 czerwca 2013 roku o godzinie 12:00 w Sali A Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie przy ulicy Marymonckiej 99/101

   

  Prowadzenie – dr Hanna Zborowska

  Kierownik naukowy kursu – dr Anna Stachurska

   

  Program:

  1/ „Neurologiczne zespoły paranowotworowe. Metody diagnostyki zalecane i dostępne” – dr n. farm. Patryk Matuszek, Euroimmun Polska Sp. z o.o.;

  2/ „Diagnostyka neuroinfekcji - badania płynu mózgowo-rdzeniowego w kierunku swoistych przeciwciał - teoria i praktyka” – dr n. farm. Patryk Matuszek, Euroimmun Polska Sp. z o.o.;

  3/ „Euroimmun - profil firmy” – mgr Alicja Ślipko, Euroimmun Polska Sp. z o.o. 

   

  UWAGA!
  Przypominamy, iż wysokość składki członkowskiej w 2013 roku wynosi:

  normalna 60,-PLN, emerycka 10,-PLN

   

  Numer konta bankowego Oddziału Warszawskiego PTDL:

  65 1020 1097 0000 7402 0116 4177

  Jako tytuł płatności należy podać imię i nazwisko oraz rok, za który opłacana jest składka.

   

  Adres korespondecyjny naszego Oddziału:
  dr Sławomir Białek
  Zakład Laboratoryjnej Diagnostyki Medycznej
  Katedry Biochemii i Chemii Klinicznej
  Warszawski Uniwersytet Medyczny
  02-097 Warszawa, ul. Banacha 1
  tel. (22) 5720-735, fax (22) 5720-974

   

  Terminy posiedzeń w 2013 roku

  29 października, 19 listopada i 17 grudnia


  ZAPRASZAMY

 • Sławomir Białek 25/04/2013 00:00

  Zarząd Oddziału Warszawskiego PTDL oraz Zakład Immunohematologii CMKP zapraszają na posiedzenie naukowo-szkoleniowe oraz Walne Zgromadzenie Członków, które odbędzie się w dniu 14 maja 2013 roku o godzinie 12:00 /pierwszy termin/ w Sali A Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie przy ulicy Marymonckiej 99/103.

  W przypadku braku obecności co najmniej połowy członków Walne Zgromadzenie Członków odbędzie się w drugim terminie o godzinie 12:30 tego samego dnia.

  Program posiedzenia:

    1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia, wybór Przewodniczącego Obrad.
    2. Objęcie prowadzenia obrad przez Przewodniczącego.
    3. Wybór Prezydium, powołanie protokolantów.
    4. Przyjęcie porządku obrad.
    5. Powołanie Komisji Wyborczej i Komisji Skrutacyjnej.
    6. Sprawozdanie Przewodniczącego i Skarbnika z działalności Zarządu Oddziału Warszawskiego
        PTDL z okresu kadencji.
    7. Sprawozdanie z działalności Sądu Koleżeńskiego.
    8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
    9. Dyskusja nad sprawozdaniami i głosowanie nad udzieleniem absolutorium ustępującemu
        Zarządowi.
  10. Wybory nowych władz Oddziału Warszawskiego.
  11. Wybory Delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów PTDL, które odbędzie się
        dnia 15 września 2013 roku w Warszawie .
  12. Referaty naukowo-szkoleniowe:

  "Analiza epidemiologiczna mikrobiologiczna i molekularna prątków gruźlicy o oporności pre-XDR izolowanych od chorych w Polsce w latach 2001 – 2011" – mgr Marta Jakubowska laureatka I miejsca w III Konkursie Prac Magisterskich Analityki Medycznej

   "Badania interakcji izotiocyjanianów z 5-fluorouracylem w liniach komórkowych raka prostaty PC-3 i LNCaP" – mgr Marcin Bieńko, laureat II miejsca w III Konkursie Prac Magisterskich Analityki Medycznej

  13.  Sprawozdanie Komisji Wyborczej
  14.  Wolne wnioski

  Uprzejmie informujemy, iż o wybór do władz Oddziału oraz na Delegatów do Walnego Zgromadzenia Delegatów PTDL z naszego Oddziału mogą ubiegać się tylko osoby z aktualnie opłaconą składką członkowską.

  Przewodnicząca
  Oddziału Warszawskiego PTDL
  /-/ dr n. farm. Hanna Zborowska

 • Sławomir Białek 06/04/2013 00:00

  Szanowni Państwo,

  posiedzenie naukowo-szkoleniowe planowane na dzień 23 kwietnia 2013 roku jest odwołane.

  Zapraszamy na zebranie sprawozdawczo-wyborcze 14 maja 2013 roku.
  Szczegółowy plan zebrania zostanie podany w terminie późniejszym.

  Przewodnicząca
  Oddziału Warszawskiego PTDL
  /-/ dr Hanna Zborowska

 • Sławomir Białek 13/03/2013 00:00

  Zarząd Oddziału Warszawskiego PTDL, Zakład Immunohematologii CMKP oraz firma Radiometer Sp. z o.o. zapraszają na posiedzenie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się dnia 19 marca 2013 roku o godzinie 12:00 w Sali A Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie przy ulicy Marymonckiej 99/101

   

  Prowadzenie – dr Hanna Zborowska

  Kierownik naukowy kursu – dr Anna Stachurska

   

  Program:

  1/ „Wartości krytyczne w badaniach gazometrycznych” – dr n. med. Teresa Korta, II Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Warszawski Uniwersytet Medyczny;

  2/ „Cytometryczna ocena ekspresji perforyny w komórkach NK i CD8 w grupie dzieci z autoimmunologicznym zapaleniem tarczycy typu Hashimoto” – mgr Iwona Osińska, laureatka III miejsca w III Konkursie Prac Magisterskich na Oddziale Medycyny Laboratoryjnej WUM;

  3/ „Morze informacji z kropli krwi” – mgr Anna Chrzanowska, mgr Anna Milczarek, firma radiometer Sp. z o.o. 

   

  UWAGA!
  Przypominamy, iż wysokość składki członkowskiej w 2013 roku wynosi:

  normalna 60,-PLN, emerycka 10,-PLN

   

  Numer konta bankowego Oddziału Warszawskiego PTDL:

  65 1020 1097 0000 7402 0116 4177

  Jako tytuł płatności należy podać imię i nazwisko oraz rok, za który opłacana jest składka.

   

  Adres korespondecyjny naszego Oddziału:
  dr Sławomir Białek
  Zakład Laboratoryjnej Diagnostyki Medycznej
  Katedry Biochemii i Chemii Klinicznej
  Warszawski Uniwersytet Medyczny
  02-097 Warszawa, ul. Banacha 1
  tel. (22) 5720-735, fax (22) 5720-974

   

  Terminy posiedzeń w 2013 roku

  23 kwietnia, 14 maja, 11 czerwca, 29 października, 19 listopada i 17 grudnia


  ZAPRASZAMY

 • Sławomir Białek 18/02/2013 00:00

  W dniu 27 lutego 2013 roku w godzinach 11.00–16.00 w Klubie Lekarza przy ulicy Raszyńskiej 54 w Warszawie, odbędzie się szkolenie organizowane przez IPDDL pod patronatem PTDL.

  Celem szkolenia jest przybliżenie problemów etyki w biznesie oraz wskazanie światowych, europejskich i krajowych trendów w tym zakresie. W trakcie szkolenia omówione zostaną obowiązujące przepisy prawa mające zastosowanie w relacjach pomiędzy diagnostami laboratoryjnymi a dostawcami wyrobów do diagnostyki in vitro.

  Program szkolenia:

  1/ Etyka w sektorze diagnostyki laboratoryjnej – otoczenie prawne i regulacyjne;
  2/ Prawidłowa komunikacja w reżimie zamówień publicznych;
  3/ Relacje środowiska medycznego z dostawcami wyrobów do diagnostyki in vitro – przegląd
      i ocena aktywności, wymogi dokumentacyjne;
  4/ Omawianie przykładów praktycznych.

   

  Szkolenie jest bezpłatne.

  Zgłoszenia uczestnictwa należy dokonać poprzez stronę internetową www.diagkompas.pl

  O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.

  W przypadku dużej liczby zgłoszeń, będziemy się starali zorganizować szkolenie w dodatkowym terminie.

  Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymają certyfikaty i punkty edukacyjne.

  Więcej informacji na temat projektu DIAGKOMPAS na stronie: www.diagkompas.pl 

   

  SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU

 • Sławomir Białek 30/01/2013 00:00

  Zarząd Oddziału Warszawskiego PTDL, Zakład Immunohematologii CMKP oraz firma DiaHem Diagnostics Products Sp. z o.o. zapraszają na posiedzenie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się dnia 05 lutego 2013 roku o godzinie 12:00 w Sali A Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie przy ulicy Marymonckiej 99/101

   

  Prowadzenie – dr Hanna Zborowska

  Kierownik naukowy kursu – dr Anna Stachurska

   

  Program:

  1/ „Konflikt serologiczny - możliwości diagnostyczne zapobiegania i leczenia” – mgr Katarzyna Gmerek, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie;

  2/ „Kontrola jakości w serologii - altualne zalecenia” – mgr Jacek Kucia, Dział Naukowy DiaHem Diagnostics Products Sp. z o.o. 

   

  UWAGA!
  Przypominamy, iż wysokość składki członkowskiej w 2013 roku wynosi:

  normalna 60,-PLN, emerycka 10,-PLN

   

  Numer konta bankowego Oddziału Warszawskiego PTDL:

  65 1020 1097 0000 7402 0116 4177

  Jako tytuł płatności należy podać imię i nazwisko oraz rok, za który opłacana jest składka.

  UWAGA! Opłacenie składki członkowskiej do 20.02.2013 r. gwarantuje otrzymanie
  wszystkich numerów czasopisma "Diagnostyka Laboratoryjna".

   

  Adres korespondecyjny naszego Oddziału:
  dr Sławomir Białek
  Zakład Laboratoryjnej Diagnostyki Medycznej
  Katedry Biochemii i Chemii Klinicznej
  Warszawski Uniwersytet Medyczny
  02-097 Warszawa, ul. Banacha 1
  tel. (22) 5720-735, fax (22) 5720-974

   

  Terminy posiedzeń w 2013 roku

  19 marca, 23 kwietnia, 14 maja, 11 czerwca, 29 października, 19 listopada i 17 grudnia


  ZAPRASZAMY

 • Sławomir Białek 02/01/2013 00:00

  Zarząd Oddziału Warszawskiego PTDL, Zakład Immunohematologii CMKP oraz firma Labin Polska Sp. z o.o. zapraszają na posiedzenie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się dnia 08 stycznia 2013 roku o godzinie 12:00 w Sali A Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie przy ulicy Marymonckiej 99/101

   

  Prowadzenie – dr Hanna Zborowska

  Kierownik naukowy kursu – dr Anna Stachurska

   

  Program:

  1/ „Zespół metaboliczny - udział mediatorów zapalnych” – dr farm. Grażyna Sygitowicz, Zakład Laboratoryjnej Diagnostyki Medycznej Katedry Biochemii i Chemii Klinicznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny;

  2/ „Nowe możliwości diagnostyczne z zastosowaniem produktów firmy Labin Polska” – mgr Dorota Maciąg, Labin Polska Sp. z o.o. 

   

  UWAGA!
  Przypominamy, iż wysokość składki członkowskiej w 2013 roku wynosi:

  normalna 60,-PLN, emerycka 10,-PLN

   

  Numer konta bankowego Oddziału Warszawskiego PTDL:

  65 1020 1097 0000 7402 0116 4177

  Jako tytuł płatności należy podać imię i nazwisko oraz rok, za który opłacana jest składka.

  UWAGA! Opłacenie składki członkowskiej do 20.02.2013 r. gwarantuje otrzymanie
  wszystkich numerów czasopisma "Diagnostyka Laboratoryjna".

   

  Adres korespondecyjny naszego Oddziału:
  dr Sławomir Białek
  Zakład Laboratoryjnej Diagnostyki Medycznej
  Katedry Biochemii i Chemii Klinicznej
  Warszawski Uniwersytet Medyczny
  02-097 Warszawa, ul. Banacha 1
  tel. (22) 5720-735, fax (22) 5720-974

   

  Terminy posiedzeń w 2013 roku

  05 lutego, 19 marca, 23 kwietnia, 14 maja, 11 czerwca, 29 października, 19 listopada i 17 grudnia


  ZAPRASZAMY

 • Sławomir Białek 19/12/2012 00:00

  Koleżanki i Koledzy,

  Z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego 2013 Roku mamy przyjemność i złożyć w imieniu Zarządu Oddziału Warszawskiego PTDL i własnym najserdeczniejsze życznia zdrowia, radości i wszelkiej pomyślności a przede wszystkim serdeczności i ciepła rodzinnego przy Wigilijnym Stole.

 • Sławomir Białek 19/11/2012 00:00

  Zarząd Oddziału Warszawskiego PTDL, Zakład Immunohematologii CMKP oraz firma bioMerieux Polska Sp. z o.o. zapraszają na posiedzenie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się dnia 27 listopada 2012 roku o godzinie 12:00 w Sali A Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie przy ulicy Marymonckiej 99/101

   

  Prowadzenie – dr Hanna Zborowska

   

  Program:

  1/ „Prokalcytonina w diagnostyce i monitorowaniu leczenia sepsy” – dr n. med. Małgorzata Mikaszewska, I Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego;

  2/ „Nowe możliwości diagnostyczne systemu VIDAS” – mgr Marcin Iszkuło, bioMerieux Polska Sp. z o.o. 

   

  Kierownik naukowy kursu – dr Anna Stachurska 

   

  Adres korespondecyjny naszego Oddziału:
  dr Sławomir Białek
  Zakład laboratoryjnej Diagnostyki Medycznej
  Katedry Biochemii i Chemii Klinicznej
  Warszawski Uniwersytet Medyczny
  02-097 Warszawa, ul. Banacha 1
  tel. (22) 5720-735, fax (22) 5720-974

   

  Wysokość składki członkowskiej w 2013 roku: normalna 60,-PLN, emerycka 10,-PLN

  Numer konta bankowego Oddziału Warszawskiego PTDL:

  65 1020 1097 0000 7402 0116 4177

  Jako tytuł płatności należy podać imię i nazwisko oraz rok, za który opłacana jest składka.

  Terminy posiedzeń w 2013 roku
  8 stycznia, 05 lutego, 19 marca, 23 kwietnia, 14 maja, 11 czerwca, 29 października,
  19 listopada i 17 grudnia  ZAPRASZAMY

 • Sławomir Białek 05/11/2012 00:00

  Firma Ortho Clinical Diagnostics, Johnson&Johnson wraz z Zarządem Oddziału Warszawskiego PTDL i Zakładem Biofizyki CMKP zapraszają na warsztaty naukowo-szkoleniowe, które odbędą się dnia 13 listopada 2012 roku o godzinie 12:00 w Sali A Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie przy ulicy Marymonckiej 99/101

   

  Prowadzenie – dr Hanna Zborowska

  Kierownik naukowy kursu: dr Anna Stachurska

  Program:

  1/ „Zakażenia HIV - co nowego” – dr n. med. Aneta Cybula-Walczak, Klinika Hepatologii i Nabytych Niedoborów Immunologicznych, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego;

  2/ „Zakażenia HBV - co nowego” – dr n. med. Joanna Jabłońska, Klinika Hepatologii i Nabytych Niedoborów Immunologicznych, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego;

  2/ „Czuła i swoista detekcja przeciwciał skierowanych przeciw krętkowi blademu w rutynowej pracy laboratorium” – mgr Ewa Kluck-Sztyma, firma Ortho Clinical Diagnostics, Johnson&Johnson. 

   

   

   Dyrektor Ortho Clinical Diagnostics                                                                        Przewodnicząca 
  Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o.                                                          Oddziału Warszawskiego PTDL

                  /-/ Kamil Renyi                                                                            /-/ Dr n.farm. Hanna Zborowska

   

   

   

  Adres korespondecyjny naszego Oddziału:
  dr Sławomir Białek
  Zakład laboratoryjnej Diagnostyki Medycznej
  Katedry Biochemii i Chemii Klinicznej
  Warszawski Uniwersytet Medyczny
  02-097 Warszawa, ul. Banacha 1
  tel. (22) 5720-735, fax (22) 5720-974

   

  Wysokość składki członkowskiej w 2012 roku: normalna 60,-PLN, emerycka 10,-PLN

  Numer konta bankowego Oddziału Warszawskiego PTDL:

  65 1020 1097 0000 7402 0116 4177

  Jako tytuł płatności należy podać imię i nazwisko oraz rok, za który opłacana jest składka.

   

  ZAPRASZAMY

Copyright © 2004-2022 PTDL