Regulamin powoływania i działalności sekcji
w Polskim Towarzystwie Diagnostyki Laboratoryjnej

 1. Zgodnie z § 28. Statutu PTDL, Zarząd Główny powołuje, nadzoruje działalność i rozwiązuje sekcje oraz uchwala regulamin ich działalności.
 2. Sekcja jest wyodrębnioną strukturą grupująca członków PTDL zainteresowanych działalnością naukowo-badawczą i szkoleniową w określonej dziedzinie związanej z medycyną laboratoryjną.
 3. Sekcje są powoływane jako struktury stałe, na wniosek co najmniej 10 członków Towarzystwa zainteresowanych działalnością naukowo-badawczą i szkoleniową w określonej dziedzinie związanej z medycyną laboratoryjną. Do wniosku należy dołączyć informację o dorobku naukowym co najmniej trzech autorów wniosku, związanym tematycznie z planowanym zakresem działania sekcji.
 4. Zarząd Główny rozpatruje wniosek i podejmuje decyzję o utworzeniu sekcji w głosowaniu jawnym.
 5. Członkowie powołanej sekcji wybierają jej zarząd, składający się z przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza, który musi zostać zatwierdzony przez Zarząd Główny Towarzystwa. Struktura sekcji jest kształtowana autonomicznie przez jej zarząd i członków, zależnie od prowadzonej działalności.
 6. Przewodniczący sekcji na zaproszenie Prezesa Towarzystwa uczestniczą w plenarnych zebraniach Zarządu Głównego PTDL.
 7. Wybory do zarządu sekcji odbywają się co cztery lata. Zmiany w składzie zarządu sekcji mogą być dokonywane częściej na wniosek jej członków lub na wniosek Zarządu Głównego
  Towarzystwa.
 8. Informacja o utworzeniu sekcji, sposobach kontaktu z jej zarządem oraz procedurze wstępowania do niej jest zamieszczana na stronie internetowej Towarzystwa oraz publikowana w “Diagnostyce Laboratoryjnej”.
 9. Nowi członkowie są przyjmowani do sekcji decyzją jej zarządu. W przypadku decyzji odmownej przysługuje im prawo odwołania się do Zarządu Głównego Towarzystwa.
 10. Zarząd i członkowie sekcji samodzielnie kształtują program oraz wybierają formy jej działalności. Roczny plan działalności sekcji jest przesyłany w postaci dokumentu do Zarządu Głównego Towarzystwa do dwóch miesięcy od jej powołania i następnie do końca lutego każdego roku.
 11. Zarząd Główny Towarzystwa nadzoruje i koordynuje działalność sekcji.
 12. Zarząd sekcji może występować do Zarządu Głównego Towarzystwa o finansowanie lub dofinansowanie określonych form działalności, takich jak sympozja, działalność wydawnicza itp.
 13. W przypadku artykułów przygotowanych w ramach działalności sekcji preferowane jest publikowanie ich w “Diagnostyce Laboratoryjnej”.
 14. Zarząd sekcji corocznie, do końca grudnia, składa Zarządowi Głównemu Towarzystwa sprawozdanie z działalności. W przypadku braku takiego sprawozdania lub uzyskania informacji o ustaniu działalności, Zarząd Główny Towarzystwa może rozwiązać sekcję.
 15. Decyzja o rozwiązaniu sekcji jest podejmowana przez Zarząd Główny w głosowaniu jawnym.

Do pobrania: Deklaracja przystapienia do Sekcji