Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej od lat jest członkiem Europejskiej Federacji Chemii Klinicznej i Medycyny Laboratoryjnej (The European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine – EFLM). Federacja została utworzona w 2007 roku w czasie kongresu  Euromedlab w Amsterdamie jako połączenie the Forum of European Societies of Clinical Chemistry (FESCC) i the European Communities Confederation of Clinical Chemistry (EC4).

EFLM łączy towarzystwa naukowe działające w obszarze medycyny laboratoryjnej i chemii klinicznej w różnych krajach, pełniąc rolę lidera zarówno dla krajowych branżowych towarzystw naukowych, jak i przemysłu diagnostycznego oraz rządowych i pozarządowych organizacji działających w sferze opieki zdrowotnej.

Każde towarzystwo, którego przedmiot działalności obejmuje medycynę laboratoryjną może stać się członkiem EFLM. Obecnie w skład federacji wchodzi 41 towarzystw, reprezentowanych przez Prezesa i Przedstawiciela Narodowego.

Struktura EFLM obejmuje Zarząd Główny (Prezydent, Prezydent ubiegłej kadencji, Prezydent Elekt, Sekretarz, Skarbnik i dwóch Członków) oraz pięć komitetów, realizujących zadania poprzez grupy robocze.

EFLM wydaje czasopismo Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (CCLM), na którego łamach publikowane są, obok artykułów oryginalnych i przeglądowych, m.in. rekomendacje, czy zalecenia eksperckie dotyczące różnych obszarów medycyny laboratoryjnej.

Naczelną misją EFLM jest udział w i poprawa procesu opieki nad pacjentem, a w szczególności udoskonalenie i promocja naukowych i zawodowych osiągnięć w obszarze medycyny laboratoryjnej oraz możliwości ich wykorzystania w procesie diagnostyki i leczenia.

Główne aktywności EFLM obejmują zatem działania edukacyjne, badawcze, rozwój kompetencji zawodowych, poprawę jakości i akredytację laboratoriów, organizacje kongresów naukowych oraz działalność publikacyjną. Wszystkie działania są koordynowane przez pięć komitetów, działających w obszarach: komunikacja, edukacja i szkolenia, kompetencje zawodowe, jakość i regulacje prawne, nauka.

Ważną inicjatywą było utworzenie Akademii EFLM, czyli platformy edukacyjnej, w ramach której upowszechniane są webinaria i materiały szkoleniowe z zakresu szeroko rozumianej medycyny laboratoryjnej i chemii klinicznej. Członkiem Akademii można stać się indywidualnie, co zapewnia otwarty i bezpłatny dostęp do wszystkich zasobów (https://www.eflm.eu/site/page/a/1555).

Rola Przedstawiciela Narodowego polega na synchronizowaniu działań między EFLM a PTDL, w tym przekazywanie bieżących informacji  Członkom Zarządu Głównego, dystrybucji materiałów, informowaniu o najnowszych inicjatywach Federacji, udziale w oficjalnych posiedzeniach, koordynowanie procesu opłacania corocznej składki do EFLM.

Przedstawicielem Narodowym z ramienia PTDL jest dr Katarzyna Fischer. W ramach realizacji swoich aktywności dr Fischer bierze udział w pracach Grupy Roboczej ds. Fazy Poanalitycznej, ukończyła szkolenie i złożyła egzamin dotyczący inicjatywy „Zielone Laboratoria”, podjętej przez EFLM, aby promować ekologiczne rozwiązania w medycznych laboratoriach diagnostycznych, jest w stałym kontakcie z sekretariatem Federacji, aby na bieżąco reagować i przekazywać informacje Zarządowi Głównemu PTDL oraz służyć pomocą wszystkim diagnostom zainteresowanym różnymi aspektami działalności EFLM.

Jedną z najnowszych inicjatyw było opublikowanie rekomendacji dotyczących oznaczania przeciwciał przeciwjądrowych „Detection of antinuclear antibodies: recommendations from EFLM, EASI and ICAP”, będących wynikiem współpracy EFLM, European Standardisation Initiative i International Committee of ANA Patterns (Clin Chem Lab Med. 2023 Mar 29. doi: 10.1515/cclm-2023-0209), których dr Fischer jest współautorem. Rekomendacje zostaną przetłumaczone na język polski oraz opublikowane na łamach „Diagnostyki Laboratoryjnej”. Działania te są koordynowane przez Przedstawiciela Narodowego.

Wszystkie osoby zainteresowane strukturą, działalnością naukowo-szkoleniową EFLM oraz wszelkimi innymi aspektami działalności Federacji zachęcamy do regularnych wizyt na stronie internetowej Organizacji https://www.eflm.eu/.

dr n. med. Katarzyna Fischer