Szanowni Państwo,

wszystkie uczelnie, instytuty, towarzystwa naukowe, komitety naukowe i/lub organizacyjne oraz inne instytucje i organizacje pozarządowe, które chcą uzyskać patronat PTDL nad wydarzeniem szkoleniowo-naukowym mającym formę konferencji, sympozjum, kongresu, forum dyskusyjnego, zjazdu lub nad innym przedsięwzięciem, zapraszamy do zapoznania się z zasadami patronatu.

 Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej

 

 

Regulamin udzielania Patronatu
Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej (PTDL)

§1

Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej udziela Patronatu wydarzeniom szkoleniowo-naukowym mającym formę konferencji, sympozjum, kongresu, forum dyskusyjnego, zjazdu, itp., dalej zwanymi Wydarzeniami.

§2

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady udzielania Wydarzeniom, o których mowa w § 1. Patronatu Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej, dalej zwanego Patronatem.
 2. Patronat udzielany jest na czas oznaczony – na czas trwania Wydarzenia, ewentualnie na czas określony wspólnie przez Strony, jeżeli w interesie Stron będzie, aby był to inny czas niż czas trwania Wydarzenia.

§3

Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej udziela Patronatu wyłącznie Wydarzeniom o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim. Udzielenie Patronatu Wydarzeniom regionalnym lub lokalnym musi być uzasadnione szczególnymi potrzebami i jest realizowane przez Oddziały PTDL.

§4

 1. O udzielenie Patronatu, mogą się ubiegać: uczelnie, instytuty, towarzystwa naukowe, komitety naukowe i/lub organizacyjne oraz inne instytucje, dalej zwani organizatorami lub wnioskodawcami.
 2. Wnioski o udzielenie Patronatu złożone do Oddziałów, przekazywane są przez Oddziały do Zarządu Głównego PTDL i są rozpatrywane zgodnie z § 6. niniejszego Regulaminu.

§5

PTDL udziela Patronatu Wydarzeniom, w których jedną z poruszanych tematyk jest medycyna laboratoryjna.

§6

 1. Wniosek o udzielenie Patronatu organizator Wydarzenia kieruje do Prezesa PTDL, składając wniosek do Sekretarza Zarządu Głównego PTDL …………@………., najpóźniej na 60 dni przed planowaną datą rozpoczęcia Wydarzenia, na formularzu wniosku, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, uwzględniających interes PTDL, termin wskazany w zdaniu poprzednim może ulec skróceniu.
 2. Patronatu w imieniu Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej udziela Prezes PTDL po uprzednim zapoznaniu się z programem Wydarzenia, zasadami jego finansowania oraz pozostałymi informacjami przekazanymi przez organizatora we wniosku i po przeprowadzeniu procedury, o której mowa w ust. 3 poniżej.
 3. Podjęcie decyzji, o której mowa w ust. 2., poprzedza zaopiniowanie złożonego wniosku przez członków Zarządu Głównego PTDL. Opinie powinny być przekazane drogą mailową Prezesowi PTDL, w terminie nie przekraczającym 7 dni od dnia przesłania wniosku do zaopiniowania. Opinie muszą wskazywać, czy opinia jest pozytywna czy negatywna i zawierać uzasadnienie. Jeżeli większość opinii będzie negatywna – Prezes PTDL jest zobowiązany do dokonania odmowy udzielenia Patronatu.
 4. Prezes PTDL przekazuje organizatorowi decyzję o udzieleniu Patronatu lub o odmowie udzielenia Patronatu w terminie nie przekraczającym 3 tygodnie od dnia wpłynięcia wniosku do Sekretarza Zarządu Głównego PTDL.
 5. Ustalenia w zakresie wzajemnych praw i obowiązków Stron będą miały formę pisemną.

§7

 1. Prezes PTDL, informując organizatora Wydarzenia o udzieleniu Patronatu, może – kierując się interesem PTDL – zwrócić się o:
  1. włączenie wskazanych przez siebie osób do Komitetu Naukowego (lub analogicznego organu sprawującego nadzór naukowy nad Wydarzeniem),
  2. zorganizowanie sesji naukowej pod patronatem PTDL, której koszty zostaną pokryte przez organizatora (tematyka, wykładowcy i czas sesji zostaną ustalone w porozumieniu z organizatorem),
  3. zorganizowanie wykładu pod patronatem PTDL, którego koszty zostaną pokryte przez organizatora (tematyka, wykładowca i czas wykładu zostaną ustalone w porozumieniu z organizatorem),
  4. informowanie w materiałach konferencyjnych i promocyjnych Wydarzenia o udzielonym Patronacie,
  5. przedstawienie do akceptacji PTDL materiałów i dokumentów, w których zostanie wykorzystane logo PTDL.
 2. Prezes PTDL może zwrócić się do organizatora, biorąc pod uwagę charakter i wielkość Wydarzenia (liczba uczestników, ranga, itp.) o dokonanie opłaty związanej z udzieleniem Patronatu – jej wysokość będzie ustalana indywidualnie.
 3. Prezes PTDL może wystąpić do organizatora o spełnienie innych, nie wymienionych wyżej warunków, niezbędnych do udzielenia Patronatu (np. przydzielenie określonej liczby opłat zjazdowych dla członków PTDL).
 4. Udzielenie Patronatu nad Wydarzeniem nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego, rzeczowego lub organizacyjnego dla organizatora ani osobistego udziału Prezesa PTDL w Wydarzeniu.
 5. Po zakończeniu Wydarzenia organizator zobowiązany jest do opracowania relacji (opis, zdjęcia) z Wydarzenia i przekazania jej w formie możliwej do opublikowania przez PTDL, czyli w szczególności tak, aby treść tej relacji nie naruszała praw osób trzecich. Relacja zostanie przekazana do Sekretarza PTDL w terminie 14 dni od dnia zakończenia Wydarzenia za pośrednictwem poczty elektronicznej. Decyzje dotyczące publikacji relacji należą do Prezesa PTDL.
 6. W razie naruszenia przez organizatora Wydarzenia:
  1. postanowień Regulaminu,
  2. ustaleń i zobowiązań określonych przez Organizatora i PTDL przy udzielaniu Patronatu,
  3. zasad wzajemnego szacunku i współpracy,
  4. dobrego imienia PTDL,

PTDL jest uprawnione do odebrania Patronatu. Do odebrania Patronatu uprawiony jest Prezes PTDL. Przed odebraniem Patronatu nie jest konieczne uprzednie wzywanie organizatora do zaprzestania naruszeń. Odebranie Patronatu może mieć miejsce w każdym czasie trwania Wydarzenia. Odebranie Patronatu może skutkować odmową przyznania następnego Patronatu w przyszłości.

Do pobrania: Wniosek_o_patronat_PTDL