Aktualności » Wrocław

 • Jacek Majda 23/05/2017 08:39

 • Jacek Majda 08/05/2017 00:00

  W imieniu Zarządu  Wrocławskiego Oddziału PTDL zawiadamiamy, że w dniu 10 maja 2017 roku o godz. 12.00 w Dolnośląskiej Izbie Lekarskiej ul. Matejki 6 odbędzie się Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze.

  W celu pobrania mandatu wyborczego prosimy o wcześniejsze przybycie i zabranie ze sobą dokumentu tożsamości.

  Przypominamy, że prawo czynnego udziału w wyborach mają jedynie członkowie z opłaconymi składkami, łącznie z 2017 rokiem.

  PLAN ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO PTDL 10 maja 2017 roku, godz. 12.00

  1. Otwarcie zebrania
  2. Wybór przewodniczącego zebrania
  3. Akceptacja planu zebrania w głosowaniu jawnym
  4. Wybór protokolantów zebrania
  5. Wybór w głosowaniu jawnym Komisji Wniosków, Komisji Skrutacyjnej
  6. Ukonstytuowanie się Komisji Skrutacyjnej z wybraniem przewodniczącego
  7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu Oddziału Przedstawienie sprawozdania finansowego
  8. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z wnioskiem o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządu
  9. Wybór w głosowaniu tajnym:
   Przewodniczącego Zarządu
  10. Ogłoszenie przez Komisję Skrutacyjną wyników wyborów Przewodniczącego
  11. Wybór w głosowaniu tajnym:
   Członków Zarządu Oddziału 7 osób
   Komisji Rewizyjnej 3 osób
   Sądu Koleżeńskiego 3 osoby

   Delegatów za Walne Zebranie Członków PTDL odbywające się w Krakowie 
  w dn. 03-06.09.2017.

  12. Wolne wnioski i dyskusja
  13. Przedstawienie wyników głosowania przez Komisję Skrutacyjną
  14. Ukonstytuowanie się nowo wybranego Zarządu
  15. Ukonstytuowanie się Komisji Rewizyjnej
  16. Wolne wnioski i dyskusja ciąg dalszy
  17. Wystąpienie nowego przewodniczącego Oddziału PTDL
  18. Przedstawienie sprawozdania Komisji Wniosków
  19. Rozwiązanie zebrania

 • Jacek Majda 19/04/2017 14:46

  IX Ogólnopolska  Konferencji Naukowo – Szkoleniowej PTDL Oddziałów: Wrocław, Opole, Szczecin

  WSPÓŁPRACA DIAGNOSTY LABORATORYJNEGO Z LEKARZEM GWARANTEM WŁAŚCIWEGO WYKORZYSTANIA WYNIKU BADANIA LABORATORYJNEGO” połączona z

  XXV Konferencją Naukowo – Szkoleniowa Diagnostów Laboratoryjnych Wojska Polskiego.

   

  Szanowni Państwo !

  W dniach 1.06. - 2.06.2017 r. w Hotelu “BORNIT” w Szklarskiej Porębie odbędzie się
  IX Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Oddziałów Wrocławskiego, Opolskiego
  i Szczecińskiego  PTDL połączona z XXV Konferencją Naukowo – Szkoleniową Diagnostów Laboratoryjnych Wojska Polskiego.

  Konferencja składa się z trzech sesji naukowych - program podany zostanie w następnym komunikacie.

  Szczegóły konferencji, rejestracji i kosztów oraz formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronie internetowej  http://www.ampulco.eu/Konferencja-Szklarska-Por%C4%99ba

  Koszt uczestnictwa członków PTDL O/Wrocław, Opole, Szczecin (z uregulowanymi składkami członkowskimi) i Diagnostów Laboratoryjnych Wojska Polskiego wynosi 150 zł brutto
  (kwota obejmuje 1 nocleg i 4 posiłki).

   Zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Delegatów PTDL z dnia 15.09.2013 roku dotyczącą zmiany wysokości składki, informujemy, iż wysokość składki członkowskiej wynoszą: 

   normalna  - 100 zł, dla emerytów (20% obowiązującej składki) - 20 zł.

   Nr Konta PTDL O/Wrocław:  77 1020 5242 0000 2102 0149 9037

   

  Zgłoszenia przyjmuje Biuro Organizacyjne Konferencji do dnia 12.05.2017 r.

  Opłatę rejestracyjną proszę wpłacić w ciągu 3 dni od zgłoszenia na rachunek bankowy:

  INTERFERIE Sport Hotel Bornit,

  58-580 Szklarska Poręba, ul. Mickiewicza 21,                   

  Nr konta bankowego:  45 1240 3464 1111 0010 6705 3196  

  W tytule wpłaty należy wpisać „AMPULCO” 

  W przypadku nie uiszczenia wymaganej kwoty w wyznaczonym terminie, nastąpi automatyczne wykreślenie zgłoszonej osoby z listy uczestników konferencji.                                                             

  O udziale w konferencji decyduje kolejność zgłoszeń (ilość miejsc jest ograniczona).

  Serdecznie zapraszamy Wszystkich Członków PTDL !

 • Jacek Majda 10/04/2017 14:21

 • Jacek Majda 04/04/2017 18:38

  W dniach 1 - 2 czerwiec 2017 r. - Hotel "Bornit" w Szklarskiej Porębie odbędzie się IX Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Oddziałów PTDL: Opole, Szczecin, Wrocław pt.: " Współpraca diagnosty laboratoryjnego z lekarzem gwarantem właściwego wykorzystania wyniku badania laboratoryjnego"

  W programie konferencji przewidujemy sesję plakatową, w czasie której możliwe będzie przedstawienie prac w formie plakatów.

  Przygotowanie streszczenia pracy oraz przedstawienie plakatu będzie równoznaczne z realizacją wymogu przedstawienia publikacji lub pracy pisemnej, niezbędnego do zaliczenia przebiegu specjalizacji. W przygotowaniu plakatu mogą brać udział maksymalnie dwie specjalizujące się osoby z ewentualnym udziałem innych osób np. kierowników specjalizacji. Tematyka plakatów powinna obejmować szeroko rozumiane problemy medycznej diagnostyki laboratoryjnej. Preferowane będą prace oryginalne.

  Streszczenie plakatu (maksymalnie 300 słów, czcionka Times New Roman 12 pkt., odstęp 1.5 linii bez edytowania (np. pogrubienia, justowania, kursywy) powinno zawierać w przypadku pracy doświadczalnej – wstęp, cel pracy, metody, wyniki, wnioski; natomiast w przypadku pracy przeglądowej: wstęp, opis, wnioski.

  Streszczenie wraz z aktualną afiliacją autorów należy przygotować i przesłać do 10 maja 2017 r. na adres: agnieszka.sapa@umed.wroc.pl. Po wysłaniu streszczeń, autorzy otrzymają wiadomość zwrotną informującą czy praca została zakwalifikowana do druku.

  Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odrzucenia prac niespełniających powyższych kryteriów, w tym merytorycznych, oraz informują, że wszystkie prace zostaną sprawdzone programem antyplagiatowym.

  Wymiary plakatu: od 70 x 100 do 90 x 120 cm

 • Jacek Majda 15/03/2017 15:02

  Prosimy o zapoznanie się z treścią poniższego ogłoszenia:

  "Szanowni Państwo, Drodzy Diagności
  W związku z przekazaniem do konsultacji publicznych projektu rozporządzenia w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia zwracam się do Państwa z serdeczną prośbą o zapoznanie się z treścią petycji, podpisanie jej i przesłanie do Ministerstwa Zdrowia.

  Petycję można przesłać listownie na adres ministerstwa: ul. Miodowa 15, 00-001 Warszawa lub  jako skan na adres kancelaria@mz.gov.pl. Prosimy również o wysłanie kopii pisma do KIDL (listownie lub skan pisma na adres mailowy biuro@kidl.org.pl ).

  dr Elżbieta Puacz

  Prezes KRDL"

  PETYCJA DO POBRANIA    http://kidl.org.pl/uploads/KIDL%20-%20PETYCJA_1.pdf

 • Jacek Majda 12/03/2017 18:37

 • Jacek Majda 14/02/2017 17:02

 • Jacek Majda 20/01/2017 12:28

 • Jacek Majda 19/01/2017 14:42

  Wszystkim, którzy w tak bolesnych dla nas chwilach dzielili z nami smutek i żal, okazali wiele serca, współczucia i życzliwości, za tak liczne przybycie na uroczystości pogrzebowe Lillianny Sajewicz, słowa wsparcia, modlitwę, pamięć oraz złożone kondolencje, wieńce i kwiaty serdeczne podziękowania składają


  Ewa i Waldemar Sajewicz

Copyright © 2004-2019 PTDL