Aktualności » Zarząd

 • Bogdan Solnica 25/01/2011 20:18

  Szanowni Państwo,

  Uprzejmie informujemy, że z dniem 24 stycznia zakończyliśmy przyjmowanie prac w ramach konkursu streszczeń zgłoszonych na 21. Międzynarodowy Kongres Chemii Klinicznej w Berlinie. Wyniki naszego konkursu zostaną ogłoszone dnia 10 lutego 2011. na stronach internetowych PTDL i Fundacji Rozwoju Diagnostyki Laboratoryjnej.

  Wszystkim uczestnikom konkursu dziękujemy za przysłane prace.

  Sekretariat konkursu

 • Bogdan Solnica 19/01/2011 04:07

  Uprzejmie informujemy, że zgodnie z informacją przekazaną przez organizatorów 21. Międzynarodowego Kongresu Chemii Klinicznej w Berlinie, okres przymowania streszczeń doniesień zgłaszanych na kongres został przedłużony do dnia 20 stycznia, godz. 24.00.

  Zachęcamy Państwa do zgłaszania streszczeń i uczestnictwa w prowadzonym przez Towarzystwo konkursie.

  Zarząd Główny PTDL

 • Anna Raszeja-Specht 18/01/2011 16:10

  Łódź, 2011-01-17.

   

  Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej

  Sekcja Laboratoryjnej Diagnostyki Hemostazy

   

  Z A P R O S Z E N I E

   

  Wszystkich członków Polskiego Towarzystwa Diagnostyki laboratoryjnej, zainteresowanych problematyką laboratoryjnej diagnostyki układu hemostazy zapraszamy na pierwsze posiedzenie Sekcji Laboratoryjnej Diagnostyki Hemostazy przy PTDL.

  Spotkanie odbędzie się 11. 02. 2011 r. w Warszawie, w siedzibie Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych, ul. Konopacka 4 w sali posiedzeń Krajowej Rady.

   

  Plan spotkania:

  12.00 - otwarcie posiedzenia i przygotowanie wyborów,

  13.00 – wybory przewodniczącego Sekcji, zastępcy przewodniczącego i sekretarza,

  14.00 – przerwa,

  14.30 – ustalenie planu działania Sekcji w 2011 r.

  15.30 – sprawy bieżące, wolne wnioski,

  16.00 – zakończenie spotkania.

   

  Osoby zainteresowane prosimy o zgłoszenie przyjazdu na adres e-mail zamieszczony poniżej.

   

  Z upoważnienia członków Sekcji

  Laboratoryjnej Diagnostyki Hemostazy,

  pełniący obowiązki sekretarza

   

  Jacek Golański

  jacek.golanski@umed.lodz.pl

  Tel.: 603 883 351

 • Bogdan Solnica 28/12/2010 05:52

  Szanowni Państwo,

  Na przebudowanej stronie internetowej Towarzystwa możecie Państwo, po wcześniejszym zalogowaniu się, samodzielnie dokonywać edycji swoich danych osobowych. Instrukcja logowania się i edycji danych jest dostępna w Zarządach Oddziałów PTDL - proszę o zwracanie się do nich, najlepiej korzystając z poczty elektronicznej. Uprzejmie Państwa prosimy o pilne wprowadzenie i uzupełnienie swoich danych.

  Z poważaniem,

  Dr hab. n. med. Bogdan Solnica

 • Bogdan Solnica 26/12/2010 00:00

  Szanowni Państwo,

  Zapraszamy wszystkich członków Towarzystwa, którzy zgłosili lub zamierzają zgłosić streszczenia doniesień naukowych na 21. Międzynarodowy i 19. Europejski Kongres Chemii Klinicznej i Medycyny Laboratoryjnej w Berlinie w maju 2011, do udziału w konkursie streszczeń. Nagrodą w konkursie będzie pokrycie kosztów wyjazdu na Kongres Autorów wyróżnionych prac. Konkurs odbędzie się zgodnie z zamieszczonym poniżej regulaminem. Wszelkie pytania dotyczące konkursu proszę wysyłać pocztą elektroniczną na adres: konkurs.ptdl@gmail.com

   

  Zapraszamy Państwa do udziału i życzymy powodzenia!

   

  Z poważaniem,

   

  Za Zarząd Główny PTDL

  Dr hab. n. med. Bogdan Solnica

  Prezes

   

  REGULAMIN KONKURSU STRESZCZEŃ ZGŁOSZONYCH NA 21. MIĘDZYNARODOWY KONGRES CHEMII KLINICZNEJ, BERLIN 2011

   

  1. W konkursie mogą brać udział wyłącznie członkowie PTDL, którzy mają opłacone składki członkowskie (do roku 2010 włącznie) i są pierwszymi (lub prezentującymi) Autorami doniesień, których streszczenia zostały zgłoszone na Kongres.

   

  2. W celu udziału w konkursie, po zgłoszeniu streszczenia (lub streszczeń – maksymalnie trzech) na Kongres zgodnie z zasadami opisanymi na stronie internetowej www.berlin2011.org , należy wysłać pocztą elektroniczną na adres: konkurs.ptdl@gmail.com następujące dokumenty:

   

  a) Zgłoszone na Kongres streszczenie/streszczenia w formacie MS Word

   

  b) Wiadomość e-mail generowana automatycznie, nadsyłana przez biuro Kongresu jako potwierdzanie zgłoszenie streszczenia, odrębną dla każdego przysyłanego na konkurs streszczenia.

  c) Formularz danych osobowych ze zgodą na ich przetwarzanie, odrębny dla każdego zgłaszanego na konkurs streszczenia.

   

  3. Warunkiem uczestniczenia w konkursie jest nadesłanie kompletnej dokumentacji dla każdego zgłaszanego streszczenia oraz potwierdzenie przez Zarząd odpowiedniego Oddziału PTDL przynależności uczestnika konkursu do Towarzystwa i opłacenia składek. Władze Oddziałów Terenowych będą otrzymywały pocztą elektroniczną zapytania o każdego uczestnika konkursu.

  TERMIN NADSYŁANIA STRESZCZEŃ I POZOSTAŁYCH DOKUMENTÓW – 21.01.2011.

   

  4. Nadesłane streszczenia będą oceniane przez Komisję Konkursową powołaną przez Zarząd Główny PTDL, w składzie:

  Prof. dr hab. Grażyna Odrowąż-Sypniewska

  Prof. dr hab. Barbara Błońska-Fajfrowska

  Prof. dr hab. Milena Dąbrowska

  Prof. dr hab. Maciej Szmitkowski

  Prof. dr hab. Dariusz Sitkiewicz

  Prof. dr hab. Bogdan Mazur

  Członkowie Komisji będą oceniać nadesłane streszczenia nie mając żadnych informacji na temat ich Autorów, uwzględniając w punktowej ocenie wartość naukową streszczenia, metodykę badania oraz opracowanie wyników i formułowanie wniosków. Ostateczną ocenę pracy będzie stanowić suma punktów przyznanych przez wszystkich członków Komisji. Laureatami konkursu zostaną Autorzy streszczeń, które otrzymają największą liczbę punktów.

   

  5. Zakończenie konkursu i ogłoszenie wyników na stronie internetowej PTDL – 7.02.2011.

   

  6. Nagrodą dla laureatów konkursu będzie pokrycie kosztów wyjazdu na 21. Międzynarodowy i 19. Europejski Kongres Chemii Klinicznej i Medycyny Laboratoryjnej w Berlinie, w dniach 15-19.05.2011. Finansowanie będzie obejmowało opłatę rejestracyjną oraz koszty podróży i zakwaterowania, nie będzie natomiast obejmowało programu socjalnego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami skarbowymi, osoby korzystające z finansowania otrzymają stosowny formularz PIT. Obsługę biurową, finansową i organizacyjną laureatów konkursu zapewni biuro Fundacji Rozwoju Diagnostyki Laboratoryjnej w Krakowie (www.diaglab.pl)

 • Bogdan Solnica 26/12/2010 00:00

  Berlin 2011

   

   

  Zapraszamy do udziału w 21. Międzynarodowym i 19. Europejskim Kongresie Chemii Klinicznej i Medycyny Laboratoryjnej, organizowanym przez IFCC, EFCC i Niemieckie Towarzystwo Chemii KLinicznej (DGKL), który odbędzie się w Berlinie, w dniach 15 – 19. maja 2011.

  Informacje na temat Kongresu, w tym jego programu naukowego, zgłaszania doniesień i rejestracji są dostępne na stronie internetowej: www.berlin2011.org

 • Bogdan Solnica 24/12/2010 00:00

  Szanowni Państwo,

  Zarząd Główny na posiedzeniu dnia 23 listopada br. przyjął „Regulamin powoływania i działalności sekcji w Polskim Towarzystwie Diagnostyki Laboratoryjnej”. Stwarza to możliwośc tworzenia sekcji zrzeszających członków Towarzystwa o wspólnych zainteresowaniach zawodowych i naukowych, co było przedmiotem jednej z uchwał tegorocznego Walnego Zgromadzenia Delegatów PTDL w Wiśle.

  Zgodnie z przyjętym regulaminem, sekcja jest powoływana przez Zarząd Główny na wniosek co najmniej 10 członków Towarzystwa zainteresowanych działalnością naukowo-badawczą i szkoleniową w określonej dziedzinie związanej z medycyną laboratoryjną. Do wniosku należy dołączyć informację o dorobku naukowym co najmniej trzech autorów wniosku, związanym tematycznie z planowanym zakresem działania sekcji. Członkowie powołanej sekcji wybierają jej zarząd, samodzielnie kształtują strukturę oraz określają cele i formy działalności. Zarząd Główny Towarzystwa nadzoruje i koordynuje działalność sekcji, mogą one

  występować o finansowanie lub dofinansowanie określonych form działalności.

  Członkiem Zarządu Głównego PTDL odpowiedzialnym za procedury tworzenia i nadzór nad dzialalnością sekcji jest Pani dr Ewa Leporowska (tel. 61-8850660, e-mail: ewa.leporowska@wco.pl ), do której możecie Państwo zwracać się ze wszelkimi pytaniami oraz przesyłać dokumentację niezbędną do powołania sekcji.

  Zapraszamy i zachęcamy – sekcje tworzycie Państwo sami!

   

  Z poważaniem,

  Dr hab. n. med. Bogdan Solnica

  Prezes PTDL

 • Bogdan Solnica 08/12/2010 00:00

  W dniu 8 października 2010. w Warszawie odbyło się 1. Zebranie Zarządu Głównego PTDL kadencji 2010-2013.


  1. Zarząd Główny PTDL ukonstytuował się w następującym składzie:

  Prezes:

  Dr hab. Bogdan Solnica

   

  Wiceprezesi:

  Prof. dr hab. Grażyna Odrowąż-Sypniewska

  Prof. dr hab. Maciej Szmitkowski

   

  Sekretarz:

  Dr Piotr Paluch

   

  Skrabnik:

  Mgr Danuta Kozłowska

   

  Poprzedni Prezes PTDL:

  Prof. dr hab. Dariusz Sitkiewicz

   

  Członkowie Zarządu:

  Dr Tomasz Anyszek

  Dr Sławomir Białek

  Prof. dr hab. Barbara Błóńska Fajfrowska

  Prof. dr hab. Milena Dąbrowska

  Dr Marta Faryna

  Dr Wojciech Gernand

  Dr Ewa Leporowska

  Dr hab. Bogdan Mazur

  Dr Anna Mertas

  Dr. Włodzimierz Pawłowski

  Doc. Anna Raszeja-Specht

   

  2. Funkcję Redaktora Naczelnego “Diagnostyki Laboratoryjnej” w kadencji 2010-2013 powierzono prof. dr hab. Janowi Kulpie.

   

  3. Omówiono procedurę rejestracji w Krajowym Rejestrze Sadowym nowego składu Zarządu Głównego i Oddziałów Terenowych Towarzystwa, sprawy przeniesienia rachunku bankowego i księgowości PTDL do Krakowa oraz zakładanie rachunków bankowych przez Oddziały Terenowe.

   

  4. Zarząd wydelegował do Krajowego Komitetu Konsultacyjnego strony internetowej Lab Tests Online dr Martę Farynę na miejsce dotychczas pełniącego tę funkcję doc. Solnicy.

   

  5. Poddano dyskusji zaprpoponowane przez Prezesa Towarzystwa projekty regulaminów powoływania, nadzorowania działalności i rozwiązywania sekcji oraz komisji problemowych PTDL. Uznano, że regulaminy wymagają poprawek, które zostaną uzgodnione w korespondencji mailowej. Omówiono propozycję powołania Sekcji Laboratoryjnej Diagnostyki Hemostazy oraz Komisji Problemowej do spraw kształcenia w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej. Powołanie sekcji i komisji będzie rozwazone po przyjęciu regulaminów – na następnym zebraniu Zarządu.

   

  6. Zarząd wydelegował ze swego grona przedstwaicieli do rozmów z władzami Izby Producentów i Dystrybutorów Diagnostyki Laboratoryjnej (IPDDL): prof. Barbarę Błońską-Fajfrowską, doc. Bogdana Mazura i dr Włodzimierza Pawłowskiego. Rozmowy będą miały na celu omówienie zasad i form współpracy PTDL i IPDDL.

   

  7. Omówiono bieżące sprawy międzynarodowe. Funkcję Narodowego Przedstawiciela w IFCC ponownie powierzono prof. Grażynie Odrowąż-Sypniewskiej. Jako Narodowego Przedstawiciela w EFCC Zarząd wydelegował dr Tomasza Anyszka. Działalność w komitetach problemowych EFCC zaproponowano dr Wojciechowi Gernandowi. Celem działania Zarzadu będzie zwiększanie obecności członków PTDL w strukturach EFCC i IFCC.

   

   

 • Bogdan Solnica 15/08/2010 15:42

  Do uczestników Walnego Zgromadzenia Delegatów PTDL i wszystkic h członków Towarzystwa

  Szanowni Państwo,
  Poniżej jest zamieszczony (jako plik do pobrania) projekt nowego Statutu PTDL, który będzie przedmiotem dyskusji na Walnym Zgromadzeniu Delegatów Towarzystwa dnia 14 września 2010 w Wiśle. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z nim.

  Z poważaniem,

  Zarząd Główny PTDL

  Do pobrania:

  Statut PTDL

 • Bogdan Solnica 14/06/2010 15:57

  Zapraszamy do udziału w kursie "Diagnostyka Laboratoryjna Męskiej Niepłodności [Standardowe Badanie Nasienia]", który odbędzie się w Krakowie w dwóch terminach: 21 – 23.10.2010. i 25 – 27.11.2010. Kurs jest organizowany przez fundację Akademia Nowoczesnej Diagnostyki pod patronatem m. in. Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej i przeznaczony jest dla diagnostów laboratoryjnych.

  Informacje na temat programu kursu, wykładowców i warunków uczestnictwa zawarte są w załączonym Informatorze.

Copyright © 2004-2022 PTDL