Aktualności » Zarząd

 • Ewa Majewska 29/05/2007 05:29

  Prosimy o przybycie na 16 Posiedzenie Plenarne ZG PTDL z udziałem Przewodniczących Terenowych Oddziałów PTDL kadencji 2004-2007 oraz 2007 - 2010.
  Posiedzenie odbędzie się w dniu 25.06.2007 (poniedziałek) o godz. 10.45
  w Sali Konferencyjnej Hotelu Holiday Inn w Warszawie przy ul. Złotej 48/54 (blisko Dworca W-wa Centralna).
  Jednocześnie przepraszamy za zmianę terminu, która nastąpiła z przyczyn technicznych.
  Propponowany porządek dzienny:
  1.Przyjęcie protokółu z 15 Posiedzenia ZG PTDL w dn. 24.04.2007
  2.Przygotowania do XVI Zjazdu PTDL "POLMEDLAB 2007"
  - bieżące sprawy organizacyjne i prace komitetu naukowego zjazdu (Jacek
  Majda, Mieczysław Woźniak)
  - szczegółowe programy sesji (refereują Przewodniczący sesji)
  - sesje autorskie
  - konkursy na najlepszą pracę magisterską i najlepszy poster (Mieczysław
  Woźniak) oraz nagrody im. Sznajda i im. Krawczyńskiego (Jan Kulpa)
  - propozycje poprawek do Statutu PTDL (M.Paradowski)
  3.Propozycje ZG w sprawie nadania godności Członka Honorowego PTDL i Odznaki Honorowej "PTDL w Uznaniu Zasług"
  4. Sprawy Oddziałów Terenowych (informacje o nowych władzach, udział w Zjeździe PTDL, propozycje oddziałów nadania wyróżnień)
  5. Sprawy międzynarodowe (G.Odrowąż -Sypniewska)
  6. Sprawy "Diagnostyki Laboratoryjnej" - Jan Kulpa
  6. Komunikaty
  7. Wolne wnioski
  UWAGA! Przewodniczący Sesji przedstawią na piśmie szczegółową tematykę wykładów problemowych w swoich sesjach (4 wykłady po 30 min. + 2-3 wystąpienia oryginalne dopiero po nadesłaniu i zakwalifikowaniu do prezentacji ustnej prac oryginalnych). Przewodniczący Oddziałów Terenowych przedstawią na piśmie sprawozdanie z działalności za całą 3-letnią kadencjię, wypunktowując najważniejsze osiągniecia i wydarzenia.
  W przerwie posiedzenia przewidziany jest lunch.
  Planowane zakończenie posiedzenie około godz. 15.00
  W uzasadnionych przypadkach prosimy o zawiadomienie o swojej absencji (0-42 677-66-10)

 • Ewa Majewska 21/05/2007 06:59

  Wstępnie informujemy, że zebranie Zarządu Głównego z udziałem Przewodniczących oddziałów terenowych ( kończących kadencję i nowo wybranych) odbędzie się, zgodnie z wcześniejszym ustaleniem, w dniu 27 czerwca 2007 r. w Warszawie. Zawiadomienia o zebraniu zostaną wysłane
  w ciągu najbliższych , kilku dni.

 • Ewa Majewska 04/04/2007 03:11

  Uprzejmie proszę o przybycie na 15. Posiedzenie ZG PTDL kadencji 2004-2007. Posiedzenie odbędzie się w dniu 24.04.2007 (wtorek) o godz.11.00 w Sali Konferencyjnej Firmy Roche w Warszawie, Wybrzeże Gdyńskie 6b.

  Proponowany porzšdek dzienny:

  1). Przyjęcie protokółu z 14. Posiedzenia ZG PTDL w dn. 27.02.2007.
  2). Przygotowania do XVI Zjazdu PTDL „POLMEDLAB 2007”
  -bieżšce sprawy organizacyjne, stron internetowa zjazdu (Jacek Majda, Bogdan Solnica)
  -propozycje szczegółowych programów sesji, propozycje goœci zagranicznych (ref. Przewodniczšcy sesji)
  -propozycje sesji autorskich
  -przedstawienie regulaminów konkursów na najlepszš pracę magisterskš i najlepszy poster (Mieczysław WoŸniak)
  -dyskusja i propozycje poprawek do Statutu PTDL (M. Paradowski)
  3). Propozycje Zarzšdu Głównego w sprawie nadania godnoœci Członka Honorowego PTDL i Odznaki Honorowej „PTDL w Uznaniu Zasług”
  4). Sprawy międzynarodowe (G. Odrowšż-Sypniewska).
  5). Sprawy „Diagnostyki Laboratoryjnej” – Jan Kulpa
  6). Komunikaty
  7). Wolne wnioski.

  Uwaga! Przewodniczšcy Sesji przedstawiš na piœmie szczegółowš tematykę wykładów problemowych w swoich sesjach (przypominam: 4 wykłady po 30 min + 2-3 wystšpienia oryginalne dopiero po nadesłaniu i zakwalifikowaniu do prezentacji ustnej prac oryginalnych).
  W przerwie posiedzenia przewidziany jest lunch.

  Przewidywane zakończenie posiedzenia około godziny 14.30  Z koleżeńskim pozdrowieniem

 • Ewa Majewska 21/03/2007 10:45

  Zbliża się termin zebrań sprawozdawczo - wyborczych Oddziałów terenowych PTDL (do 15 czerwca b.r.), na których wybierzemy delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów (XVI Zjazd PTDL, Wrocław )
  Zgodnie z § 24 pkt. 1 Statutu PTDL Oddziałom przysługuje 1 Mandat na 20 członków.

  Zarząd Główny opierając sie na liscie członków PTDL z dnia 1 marca 2007 r. informuje, że Oddziały wybierają podaną niżej liczbę delegatów, którzy będą reprezentować Oddział na Walnym Zgromadzeniu Delegatów podczas trwania XVI Zjazdu PTDL we Wrocławiu:

  okręg / liczba mandatów

  Białystok 8
  Bydgoszcz 7
  Gdańsk 8
  Katowice 23
  Kielce 9
  Koszalin 4
  Kraków 16
  Lublin 12
  Łódź 17
  Olsztyn 6
  Opole 6
  Poznań 14
  Rzeszów 11
  Słupsk 3
  Szczecin 8
  Warszawa 30
  Wrocław 19
  Lubuski 4

 • Bogdan Solnica 16/02/2007 06:47

  PTDL oraz Izba Producentów i Dystrybutorów Diagnostyki Laboratoryjnej (IPDDL) realizują wspólny projekt utworzenia polskiej wersji portalu internetowego Lab Tests Online (LTO). Celem tworzonego portalu jest podnoszenie wiedzy o badaniach laboratoryjnych wśród lekarzy, pacjentów i ogółu społeczeństwa. Portal prowadzony przez Amerykańskie Towarzystwo Chemii Klinicznej (AACC) dostepny jest pod adresem www.labtestsonline.org
  Wykonany dotychczas zakres prac upoważnia do sięgnięcia po Państwa opinie co do treści wersji roboczej labtestsonline.pl.
  Europejska premiera LTO jest przewidziana w pierwszej połowie kwietnia 2007. Zespół pracujący nad projektem dokłada wszelkich starań, aby na polskiej stronie LTO udostępnić jak najwięcej informacji eliminując jednocześnie wszelkie nieścisłości i braki. Zapraszamy Państwa do odwiedzenia strony http://labtestpl.engitel.com i przejrzenie zamieszczonych tam informacji. Wszystkie uwagi i komentarze prosimy kierować na adres: biuro@ipddl.com.pl
  Będziemy wdzięczni za Państwa pomoc.
  Zespół redakcyjny labtestsonline.pl

 • Bogdan Solnica 07/12/2006 12:35

  Zapraszamy do udziału w 17. Europejskim Kongresie Chemii Klinicznej i Medycyny Laboratoryjnej, który odbędzie się w Amsterdamie w dniach 3. - 7. czerwca 2007. Wszelkie informacje na temat Kongresu dostępne są na stronie internetowej: www.ams2007.org

 • Ewa Majewska 28/11/2006 09:30

  Uprzejmie proszę o przybycie na 13 Posiedzenie ZG PTDL kadencji 2004-2007. Posiedzenie odbędzie się w dniu 19 grudnia 2006 roku o godz.11.00 w Hotelu Intercontinental w Warszawie przy ul. Emilii Plater 49 ( informacje o sali w recepcji hotelu).

  Proponowany porządek dzienny:
  1. Przyjęcie Protokołu z 12. Posiedzenia ZG PTDL (18. 10. 2006).
  2. Przygotowania do XVI Zjazdu PTDL "POLMEDLAB 2007" Wrocław
  - sprawy organizacyjne (J. Majda)
  - sprawy naukowe (M. Woźniak)
  3. Działalność PTDL w terenowych oddziałach towarzystwa ( referują przewodniczący oddziałów; czas wystąpień 3 - 5 min. )
  4. Rozpoczęcie przygotowań do zebrań sprawozdawczo - wyborczych w oddziałach terenowych PTDL
  5. Sprawy międzynarodowe (G.Odrowąż - Sypniewska).
  6. Nagrody im. Prof. J.Sznajda i prof. M.Krawczyńskiego oraz sprawy "Diagnostyki Laboratoryjnej" (J.Kulpa)
  7. Komunikaty.
  8. Wolne wnioski.

 • Bogdan Solnica 30/10/2006 12:36

  Informujemy, że polsko-niemiecka Konferencja "Kontrola jakości" z przyczyn organizacyjnych została przeniesiona na wiosnę 2007 roku. Informacja o nowym terminie konferencji zostanie zamieszczona na stronie internetowej PTDL. Rejestracje i wpłaty zachowują ważność. Osoby, które chcą wycofać wpłatę proszone są o kontakt ze skarbnikiem ZG PTDL dr Markiem Łobosem (e-mail: skarbnik@ptdl.pl).

 • Bogdan Solnica 19/10/2006 04:27

  Zapraszamy do udziału w międzynarodowej konferencji poświęconej zagadnieniom kontroli jakości w diagnostyce laboratoryjnej nt. "Zapewnienie dobrej jakości analitycznej wyniku badania warunkiem funkcjonowania medycznego laboratorium diagnostycznego", organizowanej wspólnie przez PTDL i niemieckie Towarzystwo Instand e.V. Konferencja odbędzie się dnia 6 listopada br., w godz 11:00. - 17:00. w Sali Widowiskowej Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie, ul. Wołoska 137. Wykłady będą wygłaszane w języku angielskim.

  W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi Konferencji informujemy o wprowadzeniu następujących zmian:
  - koszt udziału w Konferencji został obniżony do 25,- zł
  - uczestnicy uzyskają za udział w Konferencji 10 pt. edukacyjnych

  W celu wzięcia udziału w konferencji należy wypełnić pobrany przy poprzednim komunikacie formularz rejestracyjny i przesłać go na adres e-mail: sbialek@wp.pl oraz dokonać wpłaty kwoty 25,0 zł na konto Zarządu Głównego PTDL: 34 1020 3352 0000 1102 0079 7928 z dopiskiem "Konferencja".
  Szczegółowy program konferencji zostanie przesłny pocztą elektroniczną do zarejestrowanych uczestników oraz zamieszczony na stronie PTDL.

 • Bogdan Solnica 25/09/2006 13:50

  Zapraszamy do udziału w międzynarodowej konferencji poświęconej zagadnieniom kontroli jakości w diagnostyce laboratoryjnej nt. "Zapewnienie dobrej jakości analitycznej wyniku badania warunkiem funkcjonowania medycznego laboratorium diagnostycznego", organizowanej wspólnie przez PTDL i niemieckie Towarzystwo Instand e.V. Konferencja odbędzie się dnia 6 listopada br., w godz 11:00. - 17:00. w Sali Widowiskowej Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie, ul. Wołoska 137. Wykłady będą wygłaszane w języku angielskim.

  W celu wzięcia udziału w konferencji należy wypełnić pobrany formularz rejestracyjny i przesłać go na adres e-mail: sbialek@wp.pl oraz dokonać wpłaty kwoty 50 zł na konto Zarządu Głównego PTDL: 34 1020 3352 0000 1102 0079 7928 z dopiskiem "Konferencja".
  Szczegółowy program konferencji zostanie przesłny pocztą elektroniczną do zarejestrowanych uczestników oraz zamieszczony na stronie PTDL.

  Formularz Rejestracyjny

Copyright © 2004-2019 PTDL