Webinar 24-25 styczeń 2023

Zaproszenie

W imieniu Zarządu Białostockiego Oddziału PTDL, Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz firmy Becton Dickinson Polska, serdecznie zapraszamy na konferencję/kurs

JAKA PRÓBKA TAKI WYNIK –kurs z błędów przedanalitycznych

który odbędzie się w dniach 24 i 25 stycznia 2023 roku w godzinach 16:00–20:00.
Spotkanie odbędzie się na platformie MS Teams ( w aplikacji lub w przeglądarce internetowej), bez konieczności wcześniejszej rejestracji.
Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Konferencja/kurs będzie zakończony testem.
Uczestnicy po wysłuchaniu 7 godzin wykładów i rozwiązaniu testu otrzymają 7 twardych punktów edukacyjnych. (Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie ciągłego szkolenia diagnostów laboratoryjnych (Dz. U. poz. 1519)

Program webinarium

Wtorek 24 styczeń

16:00-16:15 Przywitanie Uczestników: dr hab. n. med. Małgorzata Rusak
i mgr Dagmara Wąsowska, Konsultant Kliniczny IDS

16:15–17:15 Błędy przedanalityczne- co już wiemy i co pamiętamy- podsumowanie wcześniejszego kursu

17:15–18.15 Niewłaściwe pobranie czy pracownia generowania hemoliz?

18:15-19:15 Czas na wagę złota- jak skrócić TAT?

19:15- 20:15 Zarządzanie krwią pacjenta- czy można zredukować ilość pobieranych próbek?

Link do spotkania 24 stycznia:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDdhNjA4OGYtOTQ0NC00YzZjLWJjODUtOTU5Njg3NjYzOThh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2294c3e67c-9e2d-4800-a6b7-635d97882165%22%2c%22Oid%22%3a%22d87d6b5b-15e7-4d5e-ab33-a5d69796bf6f%22%7d

 Środa 25 styczeń

16:00–17:00 Ekspozycja zawodowa- czy problem dotyczy „tylko” pielęgniarek?

17:00-18:00  Pobieranie krwi żylnej w rekomendacjach Clinical and Laboratory Standard Institute
i European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine- zgoda czy opozycja?

18.00- 19.00 Co w butelce rośnie? Błędy w posiewach krwi

19:00 Test dla Uczestników- link do testu zostanie udostępniony na spotkaniu i będzie
aktywny do końca lutego 2023
.

Link do spotkania 25 stycznia:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzFiMTJkY2UtNmVlNC00NDQ5LTk0ZTUtZmIyYzljNzI4MWVl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2294c3e67c-9e2d-4800-a6b7-635d97882165%22%2c%22Oid%22%3a%22d87d6b5b-15e7-4d5e-ab33-a5d69796bf6f%22%7d

       Dr hab. n. med. Małgorzata Rusak
Przewodnicząca Białostockiego Oddziału PTDL