Aktualności » Zarząd

 • Bogdan Solnica 18/07/2011 00:00

  Zapraszamy Państwa do udziału w organizowanej pod patronatem PTDL konferencji naukowo-szkoleniowej “Badania laboratoryjne w neonatologii i pediatrii”, która odbędzie się w dniach 2 – 3 września 2011 w Kamieniu Śląskim.

  Szczegółowe informacje na temat konferencji zawarte są w programie i dostępne na stronie internetowej: www.bb-med.pl

  Zapraszamy Państwa do udziału w organizowanej pod patronatem PTDL konferencji naukowo-szkoleniowej “Badania laboratoryjne w neonatologii i pediatrii”, która odbędzie się w dniach 2 – 3 września 2011 w Kamieniu Śląskim.

  Szczegółowe informacje na temat konferencji zawarte są w programie i dostępne na stronie internetowej: www.bb-med.pl

 • Bogdan Solnica 09/07/2011 15:17

  W dniach 12-13 maja 2011 roku odbyła się w Mediolanie konferencja „Focus on Old and New Antithrombotic Drugs. Clinical and Laboratory aspects”, poświęcona aktualnościom w dziedzinie leczenia przeciwzakrzepowego, ze szczególnym uwzględnieniem monitorowania terapii w laboratoriach. Organizatorem konferencji była firma Instrumentation Laboratory, która wraz z firmą Comesa wchodzi w skład koncernu medycznego CH Werfen .

  Dwudniowa Konferencja składała się z czterech sesji tematycznych, poświeconych zastosowaniu terapeutycznemu antagonistów witaminy K, heparyn wielko i drobnocząsteczkowych oraz pośrednich i bezpośrednich inhibitorów trombiny.

  Uczestnikami Konferencji byli lekarze i diagności laboratoryjni z 15 krajów (w tym kraje skandynawskie, Europy Środkowej, Izrael  oraz  RPA), ponieważ poruszana tematyka interesowała zarówno osoby zaangażowane bezpośrednio w terapię przeciwzakrzepową, jak i pracowników laboratoriów oznaczających parametry układu hemostazy. Wykładowcami byli światowej sławy profesorowie z uczelni włoskich – z Padwy, Mediolanu, Bolonii i innych, klinicyści i eksperci w zakresie hemostazy laboratoryjnej. 

  Z punktu widzenia diagnostyki laboratoryjnej, największe zainteresowanie wzbudził wykład prof. A. Tripodiego z Mediolanu  - „Laboratory Monitoring of Antitrombotic Drugs” który krótko podsumował dotychczasowe osiągnięcia w zakresie metod laboratoryjnych badania hemostazy oraz rozwinął problem monitorowania „leków przyszłości” – bezpośrednich inhibitorów trombiny, podawanych doustnie. Na szczególną uwagę zasłużyły dwa leki, Dabigatran i Riwaroksaban, które w chwili obecnej objęte są badaniami pod kątem wprowadzenia odpowiednich badań laboratoryjnych, umożliwiających monitorowanie skuteczności leczenia w określonych sytuacjach klinicznych. W grupie tych badań znajdą się prawdopodobnie tradycyjne „czasy” – czas częściowej tromboplastyny po aktywacji (aPTT) i zmodyfikowany czas protrombinowy (nowe „wersje”  PT-INR lub PT-Ratio) lub niedoceniany dotychczas czas ekarynowy. Nadal ogromne zainteresowanie budzi  leczenie heparynami drobnocząsteczkowymi, monitorowane w laboratoriach poprzez oznaczanie aktywności anty-Xa.

  Jako przewodnicząca Sekcji Hemostazy PTDL mam nadzieję, że organizowana w jesieni 2011 przez firmę „Comesa”  konferecja  naukowo-szkoleniowa umożliwi nam wszystkim zapoznanie się z aktualnymi problemami diagnostyki koagulologicznej.

  Dr n. med. Anna Raszeja-Specht

  Przewodnicząca Sekcji Lboratoryjnej Diagnostyki Hemostazy

   

  „Bezpośrednie inhibitory czynnika Xa (rywaroksaban, apiksaban) stosowane doustnie hamują bez pośrednictwa antytrombiny czynnik Xa wolny i związany na powierzchni płytek krwi w kompleksie protrombinazy, łącząc się z jego aktywnym centrum serynowym. W badaniu RECORD 1, do którego włączono 4541 pacjentów, stosowano rywaroksaban w dawce 10 mg/d przez 5 tygodni w profilaktyce ŻChZZ u chorych poddawanych aloplastyce stawu biodrowego (p. Riwaroksaban vs enoksaparyna po aloplastyce stawu biodrowego - badanie RECORD1 - przyp. red.). Częstość powikłań zakrzepowych była w tej grupie znamiennie mniejsza w porównaniu z chorymi, u których stosowano enoksaparynę w dawce 40 mg/d (1,1% vs 3,7%, (RRR 70%; 95% CI 49-82%, p <0,001). Odsetek "dużych" powikłań krwotocznych w obu badanych grupach był podobny (0,3% vs 0,1%). Jeszcze większą korzyść ze stosowania rywaroksabanu przez 5 tygodni uzyskano w badaniu RECORD 2 z udziałem 2509 chorych po aloplastyce stawu biodrowego, w porównaniu z 10-dniową profilaktyką za pomocą enoksaparyny (2,0 vs 9,3%; RRR 79%, 95% CI 65-87; p <0,001; p. Przedłużona profilaktyka ŻChZZ za pomocą riwaroksabanu była skuteczniejsza niż krótkotrwałe stosowanie enoksaparyny u chorych po całkowitej aloplastyce stawu biodrowego - badanie RECORD2 - przyp. red.). W badaniu RECORD 3 stosowano rywaroksaban w dawce 10 mg/d przez 10-14 dni w profilaktyce przeciwzakrzepowej u 2531 chorych poddawanych aloplastyce stawu kolanowego (p. Przedłużona profilaktyka ŻChZZ za pomocą riwaroksabanu była skuteczniejsza niż krótkotrwałe stosowanie enoksaparyny u chorych po całkowitej aloplastyce stawu biodrowego - badanie RECORD2 - przyp. red.). Częstość powikłań zakrzepowych była w tej grupie znamiennie mniejsza w porównaniu z chorymi, u których stosowano enoksaparynę w dawce 40 mg/d (9,6% vs 18,9%; RRR 49%, 95% CI 35-61; p <0,001). Odsetek istotnych klinicznie powikłań krwotocznych w obu badanych grupach był podobny (0,6% i 0,5%). Celem badania RECORD 4 jest ocena skuteczności i bezpieczeństwa rywaroksabanu (10 mg p.o.; pierwsza dawka po upływie 6-8 godzin od zabiegu) z enoksaparyną podawaną według schematu "amerykańskiego" (30 mg s.c. co 12 h; pierwsza dawka 12-24 h po zabiegu) przez 10 dni. Większa skuteczność przeciwzakrzepowa rywaroksabanu też się potwierdziła w tym badaniu, bez zwiększenia częstości powikłań krwotocznych. Na podstawie zakończonych badań, obejmujących w sumie 12 729 chorych, zarejestrowano w 2008 roku rywaroksaban w Unii Europejskiej do profilaktyki przeciwzakrzepowej w dużych operacjach ortopedycznych. Bezpośrednie inhibitory trombiny bez pośrednictwa antytrombiny inaktywują trombinę, a ich mała cząsteczka pozwala na hamowanie nie tylko trombiny w osoczu, ale także trombiny związanej z zakrzepem. Skuteczność i bezpieczeństwo dabigatranu w porównaniu z enoksaparyną w dużych zabiegach ortopedycznych (badania RE-MOBILIZE, RE-MODEL, RE-NOVATE), do których włączono ponad 8000 pacjentów, okazały się podobne. Dabigatran został na początku 2008 roku zarejestrowany w Unii Europejskiej do profilaktyki przeciwzakrzepowej w dużych operacjach ortopedycznych. Jest pierwszym od ponad 50 lat zarejestrowanym doustnym antykoagulantem. Trwają badania skuteczności i bezpieczeństwa tego leku w zapobieganiu powikłaniom zatorowo-zakrzepowym u chorych z migotaniem przedsionków (RE-LY), w leczeniu i wtórnej profilaktyce ŻChZZ, a także w leczeniu ostrych zespołów wieńcowych.”

  Zawilska K. Koagulologia – postępy 2008”. Medycyna Praktyczna 2009/06:54-59.

 • Bogdan Solnica 12/06/2011 00:00

  Nie umiera ten, kto pozostaje w sercach i pamięci.”

  Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 04.06.2011 roku zmarł po wieloletnich zmaganiach z ciężką chorobą

  Ś.P.

  dr n. med. Andrzej Rotter

  internista i specjalista diagnostyki laboratoryjnej, wieloletni kierownik Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego, a od 1956 r. specjalista wojewódzki dla Dolnego Śląska.

  Wykształcił wielu specjalistów diagnostyki laboratoryjnej.

  Był niestrudzonym organizatorem sieci laboratoriów na Dolnym Śląsku

  i przez dwie kadencje Przewodniczącym Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej Oddziału Wrocławskiego. Członek Honorowy PTDL.

  Na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

   

  Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej

   

  Zarząd i Członkowie Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej

  Oddział Wrocław

   


 • Bogdan Solnica 25/05/2011 20:02

  Szanowni Państwo,

  Uprzejmie przepraszamy za opóźnienie w dostarczeniu Państwu czasopisma Diagnostyka Laboratoryjna spowdowane problemami organizacyjnymi. Wysyłka czasopisma rozpocznie się w najbliższych dniach. Jednocześnie prosimy Państwa o sprawdzenie i ewentualną aktualizację swoich danych osobowych dostępnych poprzez stronę internetową Towarzystwa, zgodnie z instrukcją dostępną w Oddziałach PTDL. Niekompletne i błędne dane były istotną przyczyną opóźnienia przygotowania listy adresowej prenumeratorów czasopisma.

 • Bogdan Solnica 09/05/2011 18:47

   

  W dniach 6-7.05. odbyła się w Lublinie konferencja „Diagnostyczny Maj 2011” będąca finałem konkursu dla młodych wykładowców w dziedzinie medycyny laboratoryjnej. Konkurs i konferencja, których pomysłodawcami są dr Wojciech Gernand i mgr Barbara Pęksa zostały zrealizowane przez Oddział Lubelski PTDL przy wsparciu Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej oraz firm: Siemens Healthcare Diagnostics i SARSTEDT.

  W trakcie konferencji swoje wykłady wygłosiło 10 uczestników konkursu. Laureatami konkursu zostali:

  I miejsce - dr Aleksander Mazur z Zakładu Mikrobiologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie za wykład “Diagnostyka zakażeń wirusowych. Pytania nie zawsze proste”.

  II miejsce - dr Rafał Wlazeł z Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej i Biochemii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi za wykład “PAPP-A i PIGF jako nowe markery w prognozowaniu zdarzeń sercowo-naczyniowych”.

  III miejsce - dr Rafał Sawicki z Katedry i Zakładu Biochemii i Biotechnologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie za wykład "TATA, czy GATA".

  Specjalne wyróżnienie - mgr Krystyna Sobolewska z Zakładu Analityki i Biochemii Klinicznej Centrum Onkologii, Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddziału w Krakowie za wykład “System urokinazowego aktywatora plazminogenu w diagnostyce i  ocenie rokowania chorych na nowotwory złośliwe”

   

  Pozostałe informacje na temat konferencji są dostępne na stronie internetowej:

   http://wgernand.blogspot.com/2011/05/konkurs-diagnostyczny-maj-2011.html#comments

 • Bogdan Solnica 28/04/2011 18:16

   

  Szanowni Państwo,

  Na prośbę organizatorów konkursu naukowego ResearchGate zamieszczamy poniższą informację.

   

  Zapraszamy wszystkich studentów i naukowców do udziału w konkursie naukowym ResearchGate.

  Podejmij naukowe wyzwanie ResearchGate!

  Zadaniem uczestników jest odpowiedź na jedno z 6 pytań, które bedą publikowane na łamach największej sieci akademickiej ResearchGate w każdą środę o godzinie 20:00 przez 6 tygodni!

  By wziąć udział w konkursie wystarczy się zalogować i dołaczyć do grupy Researchers in Poland, http://www.researchgate.net/group/Researchers_in_Poland/

  Na łamach polskiej grupy publikowane będą pytania z różnych dziedzin naukowych.

  Początek konkursu:  11.05.2011

  11.05. MEDYCYNA

  18.05. PRAWO

  25.05. BIOLOGIA

  01.06.EKONOMIA

  08.06.PSYCHOLOGIA

  15.06. INFORMATYKA

   Pytania zadają profesorowie, w tym m.in.:

   Prof. Marek Skomorowski (UJ)

  Prof. Jacek Wojcierowski (UML)

  Prof. Kazimierz Madaliński (PZH)

  Prof. Marta Bogdanowicz (UG)

   Czas na udzielenie odpowiedzi to 7 dni, do kolejnej środy (20:00). Wraz z kolejnym pytaniem pojawia sie lista zwycięzców z poprzedniej dziedziny.

  Odpowiedź musi być przesłana w postaci prywatnej wiadomości na profil o nazwie „Naukowe wyzwanie ResearchGate”. Autorom poprawnych odpowiedzi przyznane zostaną:

  - wartościowe nagrody rzeczowe ufundowane przez portal ResearchGATE - dostępy miesięczne z wydrukiem 60 stron do wybranej książki w internetowej czytelni ibuk.pl na stronie www.ibuk.pl (z wyłączeniem publikacji Wydawnictwa Wolters Kluwer Polska).- nagrody książkowe ufundowane przez wydawnictwo PWN i portal psz.pl

  Zachęcamy do udziału w konkursie, sprawdzenia swojej wiedzy oraz zdobycia wartościowych nagród.

  Więcej informacji na: http://www.researchgate.net/group/Researchers_in_Poland/

  Organizatorami konkursu są:

  ResearchGate – największy miedzynarodowy portal dla naukowców

  Psz.pl – Portal Spraw Zagranicznych

  IBUK.pl - czytelnia online

  Wydawnictwo naukowe PWN

   

   

   

 • Bogdan Solnica 13/04/2011 15:30

  Szanowni Państwo,

  Poniżej zamieszczamy komunikat Biura IFCC prezentujący Laureatów tegorocznych Nagród IFCC przyznanych za wybitne osiągnięcia naukowe i dydaktyczne w różnych dyscyplinach medycyny laboratoryjnej. Niech to będzie inspiracja i zachęta dla wszystkich zajmujących się lub zainteresowanych pracą naukowo-badawczą w tej dziedzinie.

  Z poważaniem,

  Bogdan Solnica

   

  IFCC Office – Via C. Farini 81, 20159 Milan, Italy – www.ifcc.org

   

  IFCC Announces the Winners of the 2011 IFCC Awards

   

  Milan, 12th April 2011 - IFCC, the leading organization in the field of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine worldwide, today announced the names of the winners of the seven 2011 IFCC Awards.

   

  Professor Ulf-Håkan STENMAN, Dept. of Clinical Chemistry, Helsinki University, Finland, is the winner of the 2011 IFCC Distinguished Clinical Chemist Award, sponsored by Beckman Coulter. This award recognizes specifically an individual who has made outstanding contributions to the science of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine or the application of Clinical Chemistry to the understanding or the solution of medical problems.

   

  Dr Carl BURTIS, Oak Ridge National Laboratory, Oak Ridge, Tennessee, United States, is the winner of the 2011 IFCC Henry Wishinsky Award for Distinguished International Services. This award, sponsored by Siemens, recognizes specifically an individual who has made unique contributions to the promotion and understanding of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine throughout the world.

   

  Doctor Mary BURRITT, Laboratory Medicine and Pathology, Mayo Clinic, Arizona, United States, is the winner of the 2011 IFCC Award for Distinguished Contributions in Education. This award, sponsored by Abbott Diagnostics, recognizes specifically an individual who has made extraordinary contributions in establishing and developing educational materials for the Clinical Chemistry discipline to improve training and educational programs worldwide or in a region.

   

  Professor Michael NEUMAIER, University Medicine, Mannheim Institute for Clinical Chemistry, Mannheim, Germany is the winner of the 2011 IFCC Award for Significant Contributions in Molecular Diagnostics. This award, sponsored by Abbott Molecular, recognizes specifically an individual who has made unique contributions to the promotion and understanding of molecular biology and its applications in ClinicalChemistry and Laboratory Medicine worldwide.

   

  Professor Ronald A. J. WANDERS, Academic Medical Center, University of Amsterdam, The Netherlands, is the winner of the 2011 IFCC Distinguished Award for Laboratory Medicine and Patient Care. This award, sponsored by IFCC, recognizes specifically an individual who has made unique contributions in Laboratory Medicine, its application in improving patient care, and having a worldwide impact in clinical medicine.

   

  Professor Linda THIENPONT, Faculty of Pharmaceutical Sciences, Ghent University, Belgium, is the winner of the 2011 IFCC-Robert Schaffer Award for Outstanding Achievements in the Development of Standards for Use in Laboratory Medicine. This award, co-sponsored by NIST and CLSI, recognizes specifically an individual who has made outstanding and unique contributions to the advancement of reference methods and/or reference materials for laboratory medicine to facilitate improved quality of clinical diagnostics and therapies, which would in turn lead to reduced costs and improved patient care.

   

  Professor Rossa CHIU, Department of Clinical Pathology, The Chinese University of Hong Kong, China, is the winner of the 2011 IFCC Young Investigator Award, sponsored by Roche. This award recognizes and encourages the academic and professional development of a young investigator (under 40 years of age) who has demonstrated exceptional scientific achievements in Clinical Chemistry and Laboratory Medicine in his/her career.

   

  IFCC Office – Via C. Farini 81, 20159 Milan, Italy – www.ifcc.org

   

  Prof. Chris Lam, Chairman IFCC Awards Committee, said: “We are delighted in electing these colleagues for the 2011 IFCC Awards. It hasn’t been an easy choice because all the nominations we received were of extraordinary high value. It has been a privilege considering them and all the other international nominees for these awards. We are sure that they will inspire a new generation of clinician-scientists worldwide”.

   

  The Awards will be conferred in Berlin on Sunday 15th May in the Opening Ceremony of the 21st IFCC International Congress in Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, to be held in Berlin from 15th to 19th May 2011.

   

  ABOUT IFCC

  IFCC is the leading organization in the field of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine worldwide. Through leadership and innovation in science and education, IFCC strives to enhance the scientific level and the quality of diagnosis and therapy for patients throughout the world. IFCC builds on the professionalism of its members to provide quality services to patients. IFCC is a Federation of 85 Full Member national societies of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine representing about 30.000 individual clinical chemists, laboratory scientists, and laboratory physicians and 43 Corporate Members covering the major areas of clinical laboratory developments. Visit: www.ifcc.org

   

  For further details please contact:

  Colli-Lanzi Silvia

  Phone: +39 02 66809912

  Email: colli-lanzi@ifcc.org

 • Bogdan Solnica 12/03/2011 08:22

  Szanowni Państwo,

   

  Przypominamy wszystkim z Państwa, którzy planują udział w 21. Międzynarodowym Kongresie Chemii Klinicznej w Berlinie, że obniżona opłata rejestracyjna obowiązuje do 30 marca. Poniżej zamieszczamy komunikat organizatorów Kongresu w tej sprawie.

   

   

  Early-bird registration ends March 30 for

  IFCC WorldLab, EuroMedLab Berlin 2011!

   

   Dear Colleagues,

   

  Don´t miss the opportunity to register early for

   WorldLab and EuroMedLab Berlin 2011 (May 15 – 20)

   

  The Congress offers:

   

  • a highly attractive up-to-date scientific program with more than 100 scientific sessions from plenary to workshop-style events
  • an extremely attractive city in the middle of Europe with world-known cultural events
  • an outstanding social program with opening ceremony and Congress evening at the Museum Island – a world heritage
  • the possibility to meet your friends and make new friendship among the colleagues from around the world

   

  Don´t miss this outstanding opportunity and register early to benefit from reduced registration fees!

   

  Please see also the special offers for young scientists!

   

  All information can be obtained via www.berlin2011.org.

   

   

  Harald Renz                                                                        Rudolf Tauber

  Congress President                                                            Congress President

   

   

 • Bogdan Solnica 14/02/2011 10:51

   

  Szanowni Państwo,

  Poniżej przedstawiamy listę streszczeń wyróżnionych w Konkursie, w kolejności określonej liczbą punktów nadanych streszczeniu, na 200 możliwych do zdobycia. Pierwsi (prezentujący) Autorzy wyróżnionych doniesień zostają nagrodzeni pokryciem kosztów wyjazdu na 21. Międzynarodowy Kongres Chemii Klinicznej w Berlinie, w dniach 15 – 19.05.2011. W sprawach dotyczących organizacji udziału w Kongresie oraz wyjazdu i pobytu w Berlnie będziemy kontaktować się z Państwem bezpośrednio.

  Laureatom gratulujemy!

  Z poważaniem,

   

  Sekretariat Konkursu

   

   

  1. Serum level of IL-18 in patients with rheumatoid arthritis.  M. Kuligowska-Prusinska, G.    Sypniewska, M. Sawicki, K. Jedynak – 171 pkt.
   
  2.Determination of Hepatocyte Growth Factor in patients with acute pancreatitis. Kusnierz-Cabala, B., Solnica, B., Gurda-Duda, A., Dumnicka, P., Kapusta, M., Fedak, D., Kulig, J. – 166 pkt.


  3. Plasma Myeloperoxidase and C-reactive protein in stable coronary artery disease  patients. M. Sawicki, M. Kozinski , M. Gruszka , K. Obonska,  M. Pilaczynska-Cemel, G. Sypniewska ,  J. Kubica -166 pkt.


  4.  Relationship between gamma-glutamyltranspeptidase, uric acid, anthropometric and metabolic parameters in young women with excessive body weight. A. Mankowska,  , J. Pollak, S. Manysiak, G. Sypniewska ,P. Rajewski – 165 pkt.


  5. The activity of alcohol dehydrogenase (ADH) isoenzymes and aldehyde dehydrogenase (AlDH) in the sera of patients with myoma uteri and endometrial cance. K. Orywal, W. Jelski, M. Zdrodowski, M. Szmitkowski. - 165pkt. 

  6. Total (TSA) and lipid-bound sialic acid (LSA) in the sera of patients with primary pancreatic cancers  L. Chrostek, E. Gruszewska, B. Cylwik, A. Kukliński, M. Chomczyk and M. Szmitkowski – 164 pkt.

   7. Plasma e-selectin concentration in persons with increased risk for type 2 diabetes (pre-diabetes). E. Wysocka, S. Dzięgielewska, S. Michalak, W. Pawłowski, M. Cymerys, W. Myszka, L. Torliński – 164 pkt.


  8. Phospholipids mediated HDL remodeling generates small nascent HDL-like particles containing apo A-II.  Czyżewska M., Wołoszyn K., Wolska A., Gliwińska A., Szutowicz A., Wróblewska M. -  163 pkt.


  9. Metabolic disturbances and inflammatory markers in obesity.  Demkow, U.,  Popko, K., Gorska E, Stelmaszczyk-Emmel, A., Kotula, I. – 162 pkt.


  10. Serum cystatin C concentration and arterial stiffness in patients with nontreated hypertension. J. Pollak, G. Sypniewska, P. Stróżecki, M. Kozłowski, M. Kretowicz, A. Mańkowska, J. Manitius –161 pkt.  


  11. Undercarboxylated and carboxylated osteocalcin  in relation to bone mineral density  and calcification score  in end stage renal disease patients. D. Fedak, M. Kuzniewski, W. Sułowicz, B. Kusnierz-Cabala, M. Kapusta, P. Dumnicka, B. Solnica – 160 pkt.


  12.  MA (EOSIN-5’-Maleimide) test modifications in the  diagnostics of hereditary spherocytosis (HS). Kotuła, W. Zalewska, O. Potapińska, E. Górska, A. Stelmaszczyk-Emmel, A. Szmydki-Baran, A. Adamowicz-Salach, U. Demkow  - 160 pkt.  


  13.Association of  Vitamin 25[OH]D3  in young women with metabolic syndrome. A.Mankowska,  G. Sypniewska,  J. Pollak , P. Rajewski  - 160 pkt. 


   14. In vitro assessment of dexamethasone effect on drug resistance in leukemic blasts from children with call and peripheral blood lymphocytes (pbl) from healthy volunteers. A. Stelmaszczyk-Emmel, E. Gorska, M.Matysiak, I. Kotula , M. Wasik, U. Demkow – 160 pkt.


  15. The  activity  of  alcohol dehydrogenase isoenzymes and aldehyde dehydrogenase in the sera of patients with acute and chronic pancreatitis.  W. Jelski , M. Szmitkowski, E. Kutylowska , M. Laniewska-Dunaj, K. Orywal and W. Laszewicz – 158 pkt.


   16. Biochemical indicators of systemic inflammatory response in predicting sclc patients survival.  E. Wójcik, B. Sas-Korczyńska, J. Tarapacz, U. Rychlik, Z. Stasik, JK. Kulpa  - 158 pkt.


  17.  Comparison of apolipoprotein B and AI measurements with traditional lipid profile in patients with diagnosed acute cornonary syndromes. Krintus, M., Bergmann, K., Sypniewska, G., Sawicki - 157 pkt.


  18. Gene polymorphism rs20455 kinesin family- 6 as a risk faktor of myocardial infarction.  Preliminary report  S. Białek, A. Symonowicz, A. Walencik, Ł. Pera, G. Sygitowicz, A. Marszałek, D. Sitkiewicz, G. Opolski – 157 pkt.

  19. Serum uric acid concentration and endothelial dysfunction in newly diagnosed   hypertension. J. Pollak, G. Sypniewska, P. Stróżecki, M. Kozłowski, M. Kretowicz, A. Mańkowska, J. Manitius - 157pkt.


  20. Ischemia modified albumin after elective percutaneous coronary intervention.  G. Sygitowicz, J. Pręgowski, S. Białek and D. Sitkiewicz – 157 pkt.


  21. MiRNA as a novel biomarker of myocardial injury: studies on cabg patients. A. Zajkowska, P. Kołsut, S. Białek, D. Sitkiewicz, M. Małecki – 156 pkt.


  22. The  activity  of  alcohol dehydrogenase (ADH) isoenzymes and aldehyde dehydrogenase (ALDH) in the cervical cancer . M. Szmitkowski, W. Jelski, K. Orywal  and M. Laniewska-Dunaj – 155 pkt. 


  23. Biochemical biomarkers of bone cell activity in children and adolescents with untreated acute lymphoblastic leukemia.  A. Pater, A.Mankowska, G. Sypniewska, K. Lis, J. Pollak , A.Kurylak, A. Jatczak-Gaca  - 153 pkt. 

     
   24. Carbohydrate-deficient transferrin (CDT) IN rheumatoid diseases.  B. Cylwik, L. Chrostek, E. Gruszewska, E. Gindzienska-Sieskiewicz and M. Szmitkowski – 152 pkt.


  25. The relationship between carboxylated or undercarboxylated osteocalcin and leptin levels in hemodialysis patients depends on gender and pth concentrations. D. Fedak, M. Kuzniewski, W. Sułowicz, M. Kapusta, B. Kusnierz-Cabala, P. Dumnicka, B. Solnica - 151 pkt.


  26. Hemolysate glucose concentrations measurements – are they susceptible to interferences? Slowinska-Solnica, K., Kapusta, M., Pawlica, D., Gernand, W., Solnica, B.-  150 pkt.


  27. Morning and late evening salivary cortisol concentration in pregnancy Z.P. Bartoszewicz, A. Kondracka, M. Krasnodębska, D. Kaczmarska, A. Kriks, B. Niedźwiedzka,  E. Bar-Andziak, T. Bednarczuk  -  148 pkt.


  28. Oxidative stress parameters in patients with type 2 diabetes.  K. Gawlik, D. Pawlica, U. Grudzień, B. Solnica – 147 pkt.


  29. CEA, CA19.9, IL-6, and selected inflammatory parameters in patients with colorectal cancer. Z. Stasik, W. Wysocki, E. Wójcik, J. Tarapacz, U. Rychlik, JK. Kulpa  - 146 pkt. 


  30. Analytical performance evaluation of the allhem analyzer used for capillary blood hemoglobin measurements in blood donors.  M. Kapusta, B. Solnica, T. Nalepa, B. Kusnierz-Cabala, D. Fedak – 144 pkt.


  31. Presence, concentration and combination between diffeerent plasma proteins in the urine of normoalbumuinuric and microalbuminuric patients with hypertension.  B. Lisowska-Myjak ,  H. Zborowska -  141 pkt.


  32. Antioxidant capacity and low grade inflammation state In pregnancy complicated by diabetes. U. Grudzien, D. Pawlica, , K. Gawlik, B. Solnica – 139 pkt.


  33. The plasma level of myeloperoxidase (MPO), γ-glutamyltransferase (GGTP) and total antioxidant status (TAS) in gastric cancer patients after surgery. M .Czygier, S. Ławicki, M. Szmitkowski – 136 pkt. 


  34. Tthe plasma levels and diagnostic utility of selected hematopoietic growth factors (HGFs) in patients with ovarian cancer.  M. Szmitkowski, S. Ławicki, G. Będkowska, E. Gacuta-Szumarska, P. Knapp – 135 pkt.


  35. Are GGTP and Uric Acid components of plasma antioxidant capacity?  D. Pawlica, U. Grudzień ,  K. Gawlik, B. Solnica – 132 pkt.


  36. Laboratory prognostic factors in metastatic melanoma patients imunized with hyper-IL-6 gene moified melanoma vacine (GMTV). E. Leporowska, H Tatka, A Karczewska-Dzionk, A. Mackiewicz – 129 pkt.


   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • Bogdan Solnica 10/02/2011 15:42

  Szanowni Państwo,

  Uprzejmie informujemy, że z powodów organizacyjnych wyniki konkursu streszczeń zostaną ogłoszone do dnia 14.02.2011.

  Przepraszamy za opóźnienie.

  Sekretariat Konkursu

Copyright © 2004-2022 PTDL