Aktualności » Zarząd

 • Ewa Majewska 28/11/2006 09:30

  Uprzejmie proszę o przybycie na 13 Posiedzenie ZG PTDL kadencji 2004-2007. Posiedzenie odbędzie się w dniu 19 grudnia 2006 roku o godz.11.00 w Hotelu Intercontinental w Warszawie przy ul. Emilii Plater 49 ( informacje o sali w recepcji hotelu).

  Proponowany porządek dzienny:
  1. Przyjęcie Protokołu z 12. Posiedzenia ZG PTDL (18. 10. 2006).
  2. Przygotowania do XVI Zjazdu PTDL "POLMEDLAB 2007" Wrocław
  - sprawy organizacyjne (J. Majda)
  - sprawy naukowe (M. Woźniak)
  3. Działalność PTDL w terenowych oddziałach towarzystwa ( referują przewodniczący oddziałów; czas wystąpień 3 - 5 min. )
  4. Rozpoczęcie przygotowań do zebrań sprawozdawczo - wyborczych w oddziałach terenowych PTDL
  5. Sprawy międzynarodowe (G.Odrowąż - Sypniewska).
  6. Nagrody im. Prof. J.Sznajda i prof. M.Krawczyńskiego oraz sprawy "Diagnostyki Laboratoryjnej" (J.Kulpa)
  7. Komunikaty.
  8. Wolne wnioski.

 • Bogdan Solnica 30/10/2006 12:36

  Informujemy, że polsko-niemiecka Konferencja "Kontrola jakości" z przyczyn organizacyjnych została przeniesiona na wiosnę 2007 roku. Informacja o nowym terminie konferencji zostanie zamieszczona na stronie internetowej PTDL. Rejestracje i wpłaty zachowują ważność. Osoby, które chcą wycofać wpłatę proszone są o kontakt ze skarbnikiem ZG PTDL dr Markiem Łobosem (e-mail: skarbnik@ptdl.pl).

 • Bogdan Solnica 19/10/2006 04:27

  Zapraszamy do udziału w międzynarodowej konferencji poświęconej zagadnieniom kontroli jakości w diagnostyce laboratoryjnej nt. "Zapewnienie dobrej jakości analitycznej wyniku badania warunkiem funkcjonowania medycznego laboratorium diagnostycznego", organizowanej wspólnie przez PTDL i niemieckie Towarzystwo Instand e.V. Konferencja odbędzie się dnia 6 listopada br., w godz 11:00. - 17:00. w Sali Widowiskowej Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie, ul. Wołoska 137. Wykłady będą wygłaszane w języku angielskim.

  W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi Konferencji informujemy o wprowadzeniu następujących zmian:
  - koszt udziału w Konferencji został obniżony do 25,- zł
  - uczestnicy uzyskają za udział w Konferencji 10 pt. edukacyjnych

  W celu wzięcia udziału w konferencji należy wypełnić pobrany przy poprzednim komunikacie formularz rejestracyjny i przesłać go na adres e-mail: sbialek@wp.pl oraz dokonać wpłaty kwoty 25,0 zł na konto Zarządu Głównego PTDL: 34 1020 3352 0000 1102 0079 7928 z dopiskiem "Konferencja".
  Szczegółowy program konferencji zostanie przesłny pocztą elektroniczną do zarejestrowanych uczestników oraz zamieszczony na stronie PTDL.

 • Bogdan Solnica 25/09/2006 13:50

  Zapraszamy do udziału w międzynarodowej konferencji poświęconej zagadnieniom kontroli jakości w diagnostyce laboratoryjnej nt. "Zapewnienie dobrej jakości analitycznej wyniku badania warunkiem funkcjonowania medycznego laboratorium diagnostycznego", organizowanej wspólnie przez PTDL i niemieckie Towarzystwo Instand e.V. Konferencja odbędzie się dnia 6 listopada br., w godz 11:00. - 17:00. w Sali Widowiskowej Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie, ul. Wołoska 137. Wykłady będą wygłaszane w języku angielskim.

  W celu wzięcia udziału w konferencji należy wypełnić pobrany formularz rejestracyjny i przesłać go na adres e-mail: sbialek@wp.pl oraz dokonać wpłaty kwoty 50 zł na konto Zarządu Głównego PTDL: 34 1020 3352 0000 1102 0079 7928 z dopiskiem "Konferencja".
  Szczegółowy program konferencji zostanie przesłny pocztą elektroniczną do zarejestrowanych uczestników oraz zamieszczony na stronie PTDL.

  Formularz Rejestracyjny

 • Ewa Majewska 17/02/2006 06:41

  W związku z dużymi zaległościami w płaceniu składek członkowskich w PTDL, Zarząd Główny na posiedzeniu w dniu 14.02.2006 r. podjął następującą decyzję:
  - Wpłaty na każdy rok należy dokonywać do 31.03. Wszyscy członkowie PTDL, którzy dokonają wpłaty w tym terminie podtrzymają prawa członkowskie i będą otrzymywać regularnie nasze czasopismo "Diagnostyka Laboratoryjna".
  - Członkowie PTDL, którzy dokonają wpłaty po 31.03 każdego roku, nabędą wszystkie prawa członkowskie , ale ze względów organizacyjnych czasopisma "Diagnostyka Laboratoryjna" nie bedą otrzymywać.

  Prezes Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej
  Prof. dr hab. Marek Paradowski

 • Bogdan Solnica 19/01/2006 13:28

  Zapraszamy do udziału w XXX Nordyckim Kongresie Chemii Klinicznej w Kopenhadze, w dniach 14 - 17 czerwca 2006. Kongres, organizowany Przez Skandynawskie Towarzystwo Chemii Klinicznej (NFKK) i Duńskie Towarzystwo Biochemii Klinicznej (DSKB), zgromadzi wykładowców ze Skandynawii, pozostałych krajów Europy i Ameryki Północnej, a jego program obejmie wszystkie dziedziny medycyny laboratoryjnej.
  Szczegółowe informacje organizacyjne, program kongresu oraz formularze rejestracji i rezerwacji hotelowej znajdują się na stronie internetowej:
  http://www.nfkk2006.ics.dk

 • Ewa Majewska 06/01/2006 10:31

  W związku z brakiem sali w dniu 7 lutego b.r. ( termin ustalony na zebraniu 6.12.2005 r. ), ulega zmianie termin zebrania ZG PTDL.
  Zebranie odbędzie sie w dniu 14 lutego b.r. o godz. 10.30 w sali konferencyjnej firmy Bayer.
  Imienne zaproszenia zostaną rozesłane w najbliższym czasie.

 • Ewa Majewska 21/12/2005 08:45

  Pełnych ciepła i spokoju Świąt Bożego Narodzenia , a w nadchodzącym roku obfitości sukcesów zawodowych i pełnych radości chwil w życiu prywatnym życzy w imieniu Zarządu Głównego i swoim, Prezes Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej Marek Paradowski.

 • Bogdan Solnica 06/11/2005 14:49

  Dnia 6.12.2005. o godz. 10.30. w sali konferencyjnej "Ballada" Hotelu Holliday Inn w Warszawie odbędzie się Plenarne Posiedzenie Zarządu Głównego PTDL. Uczestniczą: członkowie i zastępcy członków ZG, przewodniczący Oddziałów Terenowych, przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej, redaktor "Diagnostyki Laboratoryjnej", delegat KMLP (prof. J. Lorenc).

 • Ewa Majewska 09/06/2005 06:49

  KOMUNIKAT Z 4 ZEBRANIA ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO
  TOWARZYSTWA DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

  Czwarte w obecnej kadencji zebranie ZG PTDL odbyło się w Wilanowie dzięki pomocy organizacyjnej firmy Pointe Scientific.
  Zebranie rozpoczął prezes Towarzystwa, profesor Marek Paradowski informując, że po raz pierwszy w historii PTDL, nasze Towarzystwo zostało wymienione jako współorganizator światowego Zjazdu Towarzystw Chemii Klinicznej, które odbędzie się w lipcu 2005 roku w Orlando w USA.
  Poinformowano, że Kolegium Medycyny Laboratoryjnej wyznaczyło swego przedstawiciela ds. współpracy z PTDL. Zaprosiło również przedstawicieli ZG PTDL do udziału w najbliższym posiedzeniu Zarządu Kolegium Medycyny Laboratoryjnej.
  Rozważano możliwości podjęcia współpracy z niemieckim odpowiednikiem Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej. Strona niemiecka zaproponowała wspólny udział w spotkaniu w Słubicach w bieżącym roku.
  Podjęto decyzję o zmianach dotyczących odznaki "Zasłużony działacz PTDL". Uznano, że odznaka powinna uzyskać nowocześniejszą formę. Zaakceptowano projekt graficzny nowej odznaki, ale zgodnie z sugestią zebranych napis "zasłużony dla" postanowiono zmienić na "w uznaniu zasług". Po burzliwej dyskusji przegłosowano zmianę nazwy odznaki z "Zasłużony działacz PTDL" na "PTDL w uznaniu zasług" oraz wprowadzono adekwatne zmiany do regulaminu przyznawania tej odznaki.
  Przedstawiciele grup roboczych złożyli pisemne sprawozdania z aktualnej ich działalności i plany pracy na przyszłość.
  Kolejny punkt w dyskusji poświęcono wypracowaniu stanowiska ZG PTDL w sprawie zmiany nazwy kierunków studiów "analityka medyczna" na "medycyna laboratoryjna". Decyzję o wprowadzeniu nowego kierunku studiów podejmuje minister Edukacji Narodowej i Sportu po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego i Państwowej Komisji Akredytacyjnej. W związku z powyższym istnieje konieczność opracowania wniosku o wprowadzenie nowego kierunku studiów o nazwie "medycyna laboratoryjna" i złożenie go wraz ze standardami nauczania w MENiS.
  Dyskutowano nad zasadami przyznawania punktów edukacyjnych. Uznano, że punkty edukacyjne powinny przede wszystkim promować aktywne kształcenie polegające na odbywaniu staży specjalizacyjnych, publikowaniu prac, wygłaszaniu referatów. Poproszono, aby uwagi i spostrzeżenia dotyczące zasad przyznawania punktów edukacyjnych kierować do sekretariatu ZG PTDL drogą internetową.
  Przyjęto w poczet PTDL 78 członków i skreślono z listy 11 osób, które nie wywiązywały się z obowiązków wynikających z przynależności do Towarzystwa.
  ZG PTDL zaakceptował propozycję punktacji będącą formą poparcia kandydatów do nagrody Roche Award, która zostanie wręczona na Kongresie w Glasgow.

Copyright © 2004-2022 PTDL