Aktualności » Poznań

 • Ewa Leporowska 15/04/2013 07:50

  Szanowni Państwo!

  Zapraszam Państwa na Walne Zebranie Członków Oddziału PTDL w Poznaniu, które odbędzie się 25 kwietnia 2013 r. (czwartek) w pierwszym terminie o godz. 13.00, lub w drugim terminie o godz. 13.15, w sali 211 Wielkopolskiej Korporacji Technicznej w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 5/9.

  PORZĄDEK OBRAD

  1. Otwarcie obrad przez Przewodniczącego Zarządu Oddziału.
  2. Wybór przewodniczącego Walnego Zebrania.
  3. Objęcie prowadzenia obrad przez przewodniczącego, wybór sekretarza i powołanie protokolantów.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Odczytanie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania.
  6. Sprawozdanie ustępującego Zarządu Oddziału.
  7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
  8. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego.
  9. Dyskusja nad sprawozdaniami.
  10. Wybór Komisji Wyborczej – 3 osoby i Komisji Skrutacyjnej – 5 osób.
  11. Wybór w tajnym głosowaniu:
   1. przewodniczącego Zarządu Oddziału
   2. 5 członków Zarządu Oddziału i 2 zastępców członków
   3. Komisji Rewizyjnej – 3 członków i 2 zastępców członków
   4. Sądu Koleżeńskiego – 3 członków i 2 zastępców członków
  12. Wybór delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów Towarzystwa.
  13. Zgłaszanie propozycji:
   1. kandydatów do władz Zarządu Głównego PTDL
   2. ewentualnych zmian i uzupełnień w Statucie
   3. ewentualnych uwag dotyczących porządku obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów
  14. Wolne wnioski
  15. Ogłoszenie wyników

  Jednocześnie informujemy, że podczas zebrania będzie można odebrać certyfikaty potwierdzające uczestnictwo w posiedzeniach naukowo-szkoleniowych PTDL Oddział w Poznaniu .

   

   

 • Ewa Leporowska 27/03/2013 16:35

  Z okazji Świąt Wiekanocnych życzę Panstwu dużo zdrowia, pogody ducha i rodzinnej atmosfery.

  Ewa Leporowska

 • Ewa Leporowska 25/02/2013 02:07

  Zapraszam Państwa na zebranie naukowe PTDL Oddział w Poznaniu, w dniu 14.03.2013 r. o godz 13:00. Spotkanie odbędzie się w sali 211 NOT, ul. Wieniawskiego 9, Poznań.

  Temat spotkania:

  1. Witamina  D - standardy diagnostyczne , kliniczna interpretacja wyników - dr Elżbieta Karczmarewicz - Kierownik Pracowni Patofizjologii Zakładu Biochemii i Medycyny Doświadczalnej Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”

  2. Prezentacja oferty firmy Biomedica Poland – mgr Bernadeta Piasecka-Kajczuk

  Łączę pozdrowienia

  Ewa Leporowska

 • Ewa Leporowska 15/02/2013 04:55

  Zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu pod patronatem KIDL:
  „Badanie płynów z jam ciała i płynu mózgowo-rdzeniowego w świetle najnowszych badań”, w dn. 5-6 kwietnia 2013 r. (piątek-sobota) w Poznaniu.
  Opiekunem naukowym i wykładowcą będzie dr hab. n. med. Maria Mantur z Zakładu Laboratoryjnej Diagnostyki Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

  Program szkolenia będzie obejmował następujące zagadnienia:
  1. Jak postępować z trudnym diagnostycznie płynem z jam ciała?
  2. Różnicowanie przesięków i wysięków – wczoraj i dziś.
  3. Bariery mózgowe: krew- płyn i krew- mózg.
  4. Specyfika badania płynu mózgowo-rdzeniowego zanieczyszczonego krwią
  obwodową w czasie pobierania.
  5. Rola badań laboratoryjnych płynu mózgowo-rdzeniowego w diagnostyce chorób neuroinfekcyjnych.
  6. Asertywność i rozwiązywanie problemów diagnostycznych przez diagnostów laboratoryjnych we współpracy z lekarzem prowadzącym chorego.

  Miejsce szkolenia: Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
  Koszt uczestnictwa wynosi 150 zł (dodatkowo możliwość zamówienia i zakupu książki
  Płyny z jam ciała. Badanie i interpretacja pod redakcją Marii Mantur).
  Zapewniamy: materiały szkoleniowe, certyfikat uczestnictwa (punkty edukacyjne) i możliwość konsultacji z ekspertem. Szczegółowe informacje dotyczące lokalizacji i godziny będą podane w terminie późniejszym.
  Osoby zainteresowane proszone są o kierowanie zgłoszeń na adres : sekretariat@kidl.org.pl
  lub fax.: 22 741 21 56.
  Informacje pod numerem telefonu: 22 741 21 55 wew.100 lub z przedstawicielem województwa wielkopolskiego: Małgorzatą Zielińską-Przyjemską tel: 693 292 831. • Ewa Leporowska 30/01/2013 08:59

  Zapraszam Państwa na zebranie naukowe PTDL Oddział w Poznaniu, w dniu 20.02.2013 r. (środa!) o godz 13:00. Spotkanie odbędzie się w sali 211 NOT, ul. Wieniawskiego 9, Poznań.

  Tematyka spotkania:

  Zarządzanie medycznym laboratorium diagnostycznym w aspekcie ekonomicznym - mgr Elżbieta Adamska-Kranz, Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie.

  Łączę pozdrowienia

  Ewa Leporowska

   

  Na prośbę Pana prof. Z. Kopczyńskiego przedstawiam Państwu natępującą informację:

          Szanowni Państwo,

          Uprzejmie zapraszam na spotkanie kierowników laboratoriów woj. wielkopolskiego
  z konsultantem wojewódzkim w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej, które odbędzie się w dniu 20.02.2013 roku po zakończeniu zebrania PTDL. Proponuję, aby w trakcie spotkania zostały omówione sprawy:

  a)  wynikające z ustawy o konsultantach obowiązki w zakresie kontroli medycznych laboratoriów diagnostycznych,

  b) udział kierowników laboratoriów/diagnostów laboratoryjnych w realizacji programu specjalizacji w dziedzinie laboratoryjnej diagnostyki medycznej, a m.in. problem staży podstawowych i staży kierunkowych i kierowników specjalizacji,

  c) wypracowanie stanowiska kierowników laboratoriów w sprawie braku nowelizacji paragrafu 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 marca 2004 roku dotyczącego wymagań, jakimi powinno odpowiadać medyczne laboratorium diagnostyczne (Dz. U. 2004.43.408 z późniejszymi zmianami), który ustala, że „Osoby zatrudnione na stanowisku kierownika laboratorium nie krócej niż rok przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, które posiadają I stopień specjalizacji w dziedzinie mającej zastosowanie w diagnostyce laboratoryjnej lub nie posiadają specjalizacji mogą być zatrudnione na tym stanowisku, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2012 roku”.

  Będę wysoce zobowiązany za aktualizację danych zawierających:

  1. Nazwę laboratorium

  2. Adres laboratorium, nr tel. i adres e-mail

  3. Imię i nazwisko kierownika laboratorium (tytuł zawodowy, stopień naukowy
  i specjalizacja)

  Proszę o przesłanie tych danych na adres e-mail zygmunt.kopczynski@skpp.edu.pl do czasu zaplanowanego spotkania z kierownikami laboratoriów.          

  Z wyrazami szacunku

  Prof. dr hab. n. med. Zygmunt Kopczyński

  Konsultant Wojewódzki w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej w woj. wielkopolskim

 • Ewa Leporowska 28/01/2013 08:20

  Z przykrością informuję, że dnia 21 stycznia 2013 roku odszedł od nas dr Jarosław Krzyżaniak, wieloletni nauczyciel akademicki i kierownik Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Wielkopolskiego Centrum Chorób Płuc i Grużlicy w Poznaniu przy ul. Szamarzewskiego.

  Pogrzeb odbędzie się we wtorek, 29 stycznia 2013 r. o godz. 11:10 na cmentarzu komunalnym Junikowo w Poznaniu.
   

 • Ewa Leporowska 19/12/2012 06:11

  Szkolenie "Uwaga! Wartość krytyczna"

   

  11 stycznia 2013 r. (piątek) w Poznaniu odbędzie się jednodniowe szkolenie
  "Uwaga! Wartość krytyczna" pod patronatem KIDL. Kierownikiem naukowym
  i prowadzącym kurs będzie dr Wojciech Gernand.

  Program szkolenia będzie obejmował następujące zagadnienia:
    1. Jak identyfikować sygnały o bezpośrednim zagrożeniu życia? Parametry i wartości  krytyczne
    2. Zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej
    3. Luka anionowa
    4. Skutki kliniczne hiper- i hiponatremii
    5. Pseudohiponatremia
    6. Znaczenie hiper- i hipochloremii w rozumieniu zaburzeń homeostazy
    7. Zagrożenia związane z hiper- i hipokaliemią
    8. Czynniki wpływające na wyniki pomiaru stężenia potasu
    9. Hipofosfatemia
  10. Luka osmotyczna
  11. Hiper- i hipokalcemia
  12. Krytyczne wartości stężenia glukozy
  13. INR w nadzorze leczenia doustnymi antykoagulantami
  14. Dlaczego stężenie D-dimerów bywa błędnie interpretowane?
  15. Utrata krwi.

   

  Koszt uczestnictwa: 75 zł.

  Czas trwania: od godz. 14:30 do 21.00.

  Miejsce: sala im. K. Hrynakowskiego, Collegium Chemicum przy ul. Grunwaldzkiej 6, Poznań.

  Osoby zainteresowane proszone są o kierowanie zgłoszeń na adres: administracja@kidl.org.pl Informacje pod numerem telefonu: 22 741 21 55 wew.100 lub z przedstawicielem województwa wielkopolskiego: Małgorzatą Zielińską-Przyjemską tel: 693 292 831.

   Zapraszamy!

   

   

 • Ewa Leporowska 22/11/2012 05:29

  Szanowni Państwo!

  Przypominam o konieczności uiszczenia składek członkowskich osób należących do PTDL. Składka wynosi obecnie 60 PLN. Jednocześnie przypominam Państwu, że nieopłacenie składek skutkuje skreśleniem z listy członków, na podstawie Statutu PTDL § 18:

  "Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek:
  1) dobrowolnego wystąpienia z PTDL, zgłoszonego na piśmie przez członka właściwemu Zarządowi Oddziału,
  2) skreślenia z listy członków dokonuje Zarząd Główny na wniosek Zarządu Oddziału z powodu niepłacenia składek członkowskich przez okres 2 lat,
  3) wykluczenia na mocy uchwały Zarządu Głównego, podjętej na podstawie prawomocnego orzeczenia Sądu
  Koleżeńskiego.
  4) skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na karę dodatkową utraty praw publicznych i obywatelskich praw honorowych,
  5) śmierci członka."

  Numer konta PTDL oddział Poznań

  58 1020 4027 0000 1702 0403 8220

  Łączę pozdrowienia

  Ewa Leporowska

 • Ewa Leporowska 31/10/2012 05:58

  Zapraszam Państwa na zebranie naukowe PTDL Oddział w Poznaniu, w dniu 22.11.2012r., o godz.13:00. Spotkanie odbedzie się w sali nr 211 NOT, ul. Wieniawskiego 9.

  Tematyka spotkania:

  1. Diagnostyka boreliozy zgodna ze standardami Polskiego Towarzystwa Epidemiologów               i Lekarzy Chorób Zakaźnych. 
  2. Nowy marker błoniastego kłębuszkowego zapalenia nerek: Anty-PLA2R - Przeciwciała przeciwko receptorowi fosfolipazy A2 podocytów
  3.  Testy genetyczne w ofercie EUROIMMUN

  Tematy przedstawią: mgr Małgorzata Walerych i mgr Michał Podkalicki z firmy EUROIMMUN.

  Łaczę pozdrowienia

  Ewa Leporowska

 • Ewa Leporowska 26/10/2012 04:11

  Szanowni Państwo,

  Zapraszam do udziału w I Polskim Kongresie Farmakogenetyki "Geny i leki".

  Konferencja odbedzie się w dniach 27-28.11.2012r., w Poznaniu.

  Szczegółowe informacje na stronie www.farmakologia-kliniczna.pl

  Łączę pozdrowienia

  Ewa Leporowska

   

Copyright © 2004-2018 PTDL