Aktualności » Zarząd

 • Ewa Majewska 23/03/2005 09:18

  Najserdeczniejsze życzenia radosnych i pogodnych Świąt Wielkanocnych składa wszystkim Członkom i Sympatykom PTDL Zarząd Główny towarzystwa.
  Niech nadchodzące Święta pachną prawdziwą wiosną i napełnią wszystkich nadzieją. Niech pozwolą zapomnieć o codziennych troskach i staną się okazją do wzajemnej życzliwości.

 • Ewa Majewska 08/03/2005 07:17

  Uprzejmie informuję o zmianie terminu 4. Posiedzenia ZG PTDL kadencji 2004-2007 na dzień 31 marca 2005 roku (czwartek) o godz.11.00.

  Miejsce spotkania pozostaje bez zmian.

  Sekretarz Ewa Majewska

 • Ewa Majewska 03/03/2005 04:49

  Deklaracja
  Członka PTDL dotycząca wstąpienia do IFCC


  Ja niżej podpisany(a) .......................................................................................................
  tytuł zawodowy (stopień naukowy), imię i nazwisko


  zamieszkały(a) w .............................................................................................................
  dokładny adres z kodem pocztowym


  zatrudniony(a) jako .........................................................................................................
  podać zajmowane stanowisko


  w .....................................................................................................................................
  zakład pracy z adresem


  działający(a) w ramach PTDL w Oddziale ....................................................................
  podać nazwę oddziału  deklaruję uczestnictwo w International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (IFCC) począwszy od 1.01.2005.

  Jednocześnie oświadczam, że jestem aktywnym członkiem PTDL i nie zalegam z opłatami składki członkowskiej PTDL.
  Tym samym po przystąpieniu do IFCC zobowiązuję się płacić regularnie należne składki IFCC w wysokości (na dzień 1.01.2005) 20 PLN.  .............................................................
  podpis kandydata na członka IFCC
  .................................................................
  akceptacja ZG PTDL  .........................,dnia ...................2005


  Uwaga!
  1. Deklaracje przynależności do IFCC wraz ze składką członkowską w wysokości 20,- PLN ( rocznie ) należy przekazać skarbnikowi oddziału.
  2. Skarbnik oddziału potwierdza wpłatę składki członkowskiej na odwrocie deklaracji, którą przesyła wraz ze składką do Skarbnika Zarządu Głównego PTDL.

 • Ewa Majewska 03/03/2005 04:41

  1. Podczas zebrania wręczono listy gratulacyjne dr hab. Milenie Dąbrowskiej i dr hab. Grażynie Odrowąż – Sypniewskiej z okazji uzyskania nominacji profesorskich.
  2. Omówiono nawiązanie i rozwój współpracy z towarzystwami naukowymi:
  - Polskim Towarzystwem Andrologicznym ( 28 – 29 kwietnia PTA organizuje konferencję naukowo – szkoleniową VII Dzień Andrologii w Kazimierzu Dolnym n/Wisłą )
  - Polskim Towarzystwem Badań nad Miażdżycą ( planowane spotkanie w miejscowości Krąg - woj. Koszlińskie )
  - Oddziałem Warszawskim Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
  - Polskim Towarzystwem Diabetologicznym
  - Polskim Towarzystwem Endokrynologicznym ( podjęto starania przygotowania wspólnej sesji PTE PTDL na zjeździe Towarzystwa Endokrynologicznego )
  - Polskim Towarzystwem Hematologicznym i Transfuzjologicznym
  - Polskim Towarzystwem Nefrologicznym
  3. ZG przegłosował propozycję obligatoryjnej przynależności do IFCC członków i zastępców członków ZG PTDL oraz przewodniczących i członków zarządów oddziałów terenowych.
  Składki zbierane przez skarbników oddziałów przekazywane będą do skarbnika ZG PTDL.
  Wzór deklaracji przynależności do IFCC ukaże się wkrótce na stronie internetowej PTDL.
  4. Postanowiono, aby nowi członkowie IFCC otrzymali certyfikat potwierdzający przynależność do Federacji
  5. Jednogłośnie przyjęto deklarację firmy Bio – Ksel sp. z o.o. z Grudziądza o przyjęcie w poczet członków wspierających PTDL

 • Bogdan Solnica 02/02/2005 13:05

  Szanowni Państwo, Członkowie PTDL,

  Zachęcam wszystkich, szczególnie najmłodszych członków naszego Towarzystwa do złożenia deklaracji wstąpienia do Międzynarodowego Towarzystwa Chemii Klinicznej i Medycyny Laboratoryjnej - IFCC LM, z którym PTDL zrzeszone jest od wielu lat.
  Członkostwo nasze, aktualnie obywateli Unii Europejskiej, w IFCC to nobilitacja oraz istotne przywileje :
  - punkty edukacyjne za przynależność do Towarzystwa Międzynarodowego
  - bezpłatny dostęp do czasopisma naukowego Clinical Chemistry Laboratory Medicine w wersji on- line
  - możliwość ubiegania się o dofinansowanie czynnego udziału w zagranicznych kongresach naukowych, konferencjach i kursach naukowo-szkoleniowych organizowanych przez FESCC-IFCC
  W okresie ostatnich trzech lat 6 członków PTDL uczestniczyło w kursach naukowo-szkoleniowych organizowanych corocznie w Dubrovniku finansowanych przez FESCC-IFCC. W bieżącym roku organizatorzy Kongresu Euromedlab, który odbędzie się w maju w Glasgow, pokrywają koszt opłaty rejestracyjnej 6 członkom naszego Towarzystwa, młodym pracownikom nauki, którzy zaprezentują tam wyniki swoich badań.

  Przynależność do IFCC LM zobowiązuje do opłacania składki członkowskiej w wysokości 20,- PLN rocznie.

  Grażyna Odrowąż-Sypniewska
  Przedstawiciel Naukowy
  PTDL w IFCC LM

 • Bogdan Solnica 01/02/2005 15:39

  Polskie Towarzystwo Andrologiczne współnie z PTDL organizuje dla wszystkich członków obu Towarzystw a szczególnie dla członków Sekcji Andrologicznej PTDL spotkanie poświęcone problematyce badań w andrologii. Spotkanie odbędzie się w Kazimierzu Dolnym n. Wisłą w dniach 28-29.04.2005.
  Na spotkanie zapraszam wszyskie osoby zainteresowane problematyką badań hormonalnych, mikrobiologicznych, autoimmunologicznych (przeciwciała przeciwplemnikowe) a także badań podstawowych (spermiogram) do uczestnictwa w bezpośrednim spotkaniu z lekarzami - obiorcami wyników. Przewidziana jest obecność firm i pokaz sprzętu.

  Z pozdrowieniami,

  Z-ca członka Zarządu Głównego PTDL
  Członek Komisji Rewizyjnej PTA
  Przewodniczący Sekcji Andrologicznej PTDL
  dr med. Leszek Bergier

  P.S. Osoby zainteresowane są proszone o zgłaszanie się bezpośrenio do organizatorów, lub kontakt z L.B. 504 280 016 / e-mail: leszek.bergier@diag.pl

  PROGRAM

  28.04.2005 r. (czwartek)

  14.50-15.00 Rozpoczęcie obrad

  15.00-15.45 Dr n. wet. Ricardo Faundez: Ocena nasienia według standardu WHO

  15.45-16.00 Dyskusja

  16.00-16.20 Dr n. med. Michał Radwan: Komputerowa ocena nasienia

  16.20-16.25 Dyskusja

  16.25-17.10 Prof. dr hab. Paweł Wieczorek: Ultrasonografia wdiagnostyce i leczeniu niepłodności

  17.10-17.25 Dyskusja

  17.25-17.55 Prof. dr hab. Marek Paradowski: Procesy zapalne w patogenezie miażdżycy

  17.55-18.00 Dyskusja

  18.00-18.20 Prof. dr hab. Marek Paradowski: Zmiany endokrynologiczne w andropauzie

  18.20-18.30 Dyskusja

  19.00 Ognisko

  20.30 Spotkanie towarzyskie


  29.04.2005 r. (piątek)

  9.30-10.15 Prof. dr hab. Leszek Bablok: Miejsce biopsji jądra we współczesnej diagnostyce niepłodności - wskazania i konsekwencje

  10.15-10.30 Dyskusja

  10.30-11.15 Prof. dr hab. Lidia Wenda-Różewicka: Organizacja nabłonka plemnikotwórczego i diagnostyka morfologiczna zmian w męskiej gonadzie

  11.15-11.30 Dyskusja

  11.30-12.15 Dr hab. n. med. Anna Chełmońska-Soyta: Badania immunologiczne w klinice niepłodności

  12.15-12.30 Dyskusja

  12.30-12.55 Prof. dr hab. Helena Donica: Badania hormonalne w andrologii aspekty metodologiczne, planowanie diagnostyki i interpretacja wyników

  12.55-13.10 Dyskusja

  13.30 Lunch

Copyright © 2004-2021 PTDL