Aktualności » Zarząd

 • Bogdan Solnica 25/09/2006 13:50

  Zapraszamy do udziału w międzynarodowej konferencji poświęconej zagadnieniom kontroli jakości w diagnostyce laboratoryjnej nt. "Zapewnienie dobrej jakości analitycznej wyniku badania warunkiem funkcjonowania medycznego laboratorium diagnostycznego", organizowanej wspólnie przez PTDL i niemieckie Towarzystwo Instand e.V. Konferencja odbędzie się dnia 6 listopada br., w godz 11:00. - 17:00. w Sali Widowiskowej Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie, ul. Wołoska 137. Wykłady będą wygłaszane w języku angielskim.

  W celu wzięcia udziału w konferencji należy wypełnić pobrany formularz rejestracyjny i przesłać go na adres e-mail: sbialek@wp.pl oraz dokonać wpłaty kwoty 50 zł na konto Zarządu Głównego PTDL: 34 1020 3352 0000 1102 0079 7928 z dopiskiem "Konferencja".
  Szczegółowy program konferencji zostanie przesłny pocztą elektroniczną do zarejestrowanych uczestników oraz zamieszczony na stronie PTDL.

  Formularz Rejestracyjny

 • Ewa Majewska 17/02/2006 06:41

  W związku z dużymi zaległościami w płaceniu składek członkowskich w PTDL, Zarząd Główny na posiedzeniu w dniu 14.02.2006 r. podjął następującą decyzję:
  - Wpłaty na każdy rok należy dokonywać do 31.03. Wszyscy członkowie PTDL, którzy dokonają wpłaty w tym terminie podtrzymają prawa członkowskie i będą otrzymywać regularnie nasze czasopismo "Diagnostyka Laboratoryjna".
  - Członkowie PTDL, którzy dokonają wpłaty po 31.03 każdego roku, nabędą wszystkie prawa członkowskie , ale ze względów organizacyjnych czasopisma "Diagnostyka Laboratoryjna" nie bedą otrzymywać.

  Prezes Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej
  Prof. dr hab. Marek Paradowski

 • Bogdan Solnica 19/01/2006 13:28

  Zapraszamy do udziału w XXX Nordyckim Kongresie Chemii Klinicznej w Kopenhadze, w dniach 14 - 17 czerwca 2006. Kongres, organizowany Przez Skandynawskie Towarzystwo Chemii Klinicznej (NFKK) i Duńskie Towarzystwo Biochemii Klinicznej (DSKB), zgromadzi wykładowców ze Skandynawii, pozostałych krajów Europy i Ameryki Północnej, a jego program obejmie wszystkie dziedziny medycyny laboratoryjnej.
  Szczegółowe informacje organizacyjne, program kongresu oraz formularze rejestracji i rezerwacji hotelowej znajdują się na stronie internetowej:
  http://www.nfkk2006.ics.dk

 • Ewa Majewska 06/01/2006 10:31

  W związku z brakiem sali w dniu 7 lutego b.r. ( termin ustalony na zebraniu 6.12.2005 r. ), ulega zmianie termin zebrania ZG PTDL.
  Zebranie odbędzie sie w dniu 14 lutego b.r. o godz. 10.30 w sali konferencyjnej firmy Bayer.
  Imienne zaproszenia zostaną rozesłane w najbliższym czasie.

 • Ewa Majewska 21/12/2005 08:45

  Pełnych ciepła i spokoju Świąt Bożego Narodzenia , a w nadchodzącym roku obfitości sukcesów zawodowych i pełnych radości chwil w życiu prywatnym życzy w imieniu Zarządu Głównego i swoim, Prezes Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej Marek Paradowski.

 • Bogdan Solnica 06/11/2005 14:49

  Dnia 6.12.2005. o godz. 10.30. w sali konferencyjnej "Ballada" Hotelu Holliday Inn w Warszawie odbędzie się Plenarne Posiedzenie Zarządu Głównego PTDL. Uczestniczą: członkowie i zastępcy członków ZG, przewodniczący Oddziałów Terenowych, przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej, redaktor "Diagnostyki Laboratoryjnej", delegat KMLP (prof. J. Lorenc).

 • Ewa Majewska 09/06/2005 06:49

  KOMUNIKAT Z 4 ZEBRANIA ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO
  TOWARZYSTWA DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

  Czwarte w obecnej kadencji zebranie ZG PTDL odbyło się w Wilanowie dzięki pomocy organizacyjnej firmy Pointe Scientific.
  Zebranie rozpoczął prezes Towarzystwa, profesor Marek Paradowski informując, że po raz pierwszy w historii PTDL, nasze Towarzystwo zostało wymienione jako współorganizator światowego Zjazdu Towarzystw Chemii Klinicznej, które odbędzie się w lipcu 2005 roku w Orlando w USA.
  Poinformowano, że Kolegium Medycyny Laboratoryjnej wyznaczyło swego przedstawiciela ds. współpracy z PTDL. Zaprosiło również przedstawicieli ZG PTDL do udziału w najbliższym posiedzeniu Zarządu Kolegium Medycyny Laboratoryjnej.
  Rozważano możliwości podjęcia współpracy z niemieckim odpowiednikiem Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej. Strona niemiecka zaproponowała wspólny udział w spotkaniu w Słubicach w bieżącym roku.
  Podjęto decyzję o zmianach dotyczących odznaki "Zasłużony działacz PTDL". Uznano, że odznaka powinna uzyskać nowocześniejszą formę. Zaakceptowano projekt graficzny nowej odznaki, ale zgodnie z sugestią zebranych napis "zasłużony dla" postanowiono zmienić na "w uznaniu zasług". Po burzliwej dyskusji przegłosowano zmianę nazwy odznaki z "Zasłużony działacz PTDL" na "PTDL w uznaniu zasług" oraz wprowadzono adekwatne zmiany do regulaminu przyznawania tej odznaki.
  Przedstawiciele grup roboczych złożyli pisemne sprawozdania z aktualnej ich działalności i plany pracy na przyszłość.
  Kolejny punkt w dyskusji poświęcono wypracowaniu stanowiska ZG PTDL w sprawie zmiany nazwy kierunków studiów "analityka medyczna" na "medycyna laboratoryjna". Decyzję o wprowadzeniu nowego kierunku studiów podejmuje minister Edukacji Narodowej i Sportu po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego i Państwowej Komisji Akredytacyjnej. W związku z powyższym istnieje konieczność opracowania wniosku o wprowadzenie nowego kierunku studiów o nazwie "medycyna laboratoryjna" i złożenie go wraz ze standardami nauczania w MENiS.
  Dyskutowano nad zasadami przyznawania punktów edukacyjnych. Uznano, że punkty edukacyjne powinny przede wszystkim promować aktywne kształcenie polegające na odbywaniu staży specjalizacyjnych, publikowaniu prac, wygłaszaniu referatów. Poproszono, aby uwagi i spostrzeżenia dotyczące zasad przyznawania punktów edukacyjnych kierować do sekretariatu ZG PTDL drogą internetową.
  Przyjęto w poczet PTDL 78 członków i skreślono z listy 11 osób, które nie wywiązywały się z obowiązków wynikających z przynależności do Towarzystwa.
  ZG PTDL zaakceptował propozycję punktacji będącą formą poparcia kandydatów do nagrody Roche Award, która zostanie wręczona na Kongresie w Glasgow.

 • Bogdan Solnica 05/04/2005 15:02

  Prof. Victor Blaton, Prezydent Forum Europejskich Towarzystw Chemii Klinicznej i Medycyny Laboratoryjnej (FESCC), Honorowy Członek PTDL, nadesłał na ręce prof. Grażyny Odrowąż-Sypniewskiej następującą wiadomość:
  "May I ask you to take over in your hands and bring it over to all of you from the FESCC EB and from all National Societes of Europe our deep compassion with the Polish People with the death of a great person, our prince of the Church, the Pope of Rome. We are together tonight to pray for all of us."
  (Czy mogę prosić o przyjęcie i przekazanie wszystkim od Zarządu FESCC i od wszystkich narodowych Towarzystw Europy naszego głębokiego współczucia Polakom z powodu śmierci wielkiego człowieka, naszego Księcia Kościoła, Papieża Rzymu. Jesteśmy dziś wieczorem razem, aby modlić się za nas wszystkich.)

 • Ewa Majewska 23/03/2005 09:18

  Najserdeczniejsze życzenia radosnych i pogodnych Świąt Wielkanocnych składa wszystkim Członkom i Sympatykom PTDL Zarząd Główny towarzystwa.
  Niech nadchodzące Święta pachną prawdziwą wiosną i napełnią wszystkich nadzieją. Niech pozwolą zapomnieć o codziennych troskach i staną się okazją do wzajemnej życzliwości.

 • Ewa Majewska 08/03/2005 07:17

  Uprzejmie informuję o zmianie terminu 4. Posiedzenia ZG PTDL kadencji 2004-2007 na dzień 31 marca 2005 roku (czwartek) o godz.11.00.

  Miejsce spotkania pozostaje bez zmian.

  Sekretarz Ewa Majewska

Copyright © 2004-2022 PTDL